Published: 2018-07-26

การพัฒนาภาวะผู้นำของเยาวชนชนเผ่าและชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สิงหา แซ่ตึ้ง, เกตุมณี มากมี, สำเนา หมื่นแจ่ม, จรีพร นาคสัมฤทธิ์

26-38

กลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบตำรวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

จักรพงศ์ วงศ์พิทักษ์กุล, มนัส สุวรรณ, อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์, เรืองวิทย์ นนทภา

39-50

ชุมชนสุขภาวะบนพื้นฐานศักยภาพของชุมชนและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย: กรณีศึกษาชุมชนท่าเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ชุติมา ทองวชิระ, สุชาดา โทผล, ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์, สมศักดิ์ เจริญพูล, จันทรกานต์ ทรงเดช, ณัฐธิดา กิจเนตร, เมฐินีย์ นุ้ยสุด, สุทัศน์ ด่านตระกูล

51-61

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ไชยา เกษารัตน์, อารยา สุขสม, วิรัตน์ บุญเลิศ, ศดานนท์ วัตตธรรม, ศิริลักษณ์ กานตพิชาน, ชาญวิทย์ จันทร์อินทร์, กรณิภา ศรีวรเดชไพศาล, ชนกนาถ พูลสวัสดิ์

73-85

การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่จังหวัดตราดเชื่อมสู่การท่องเที่ยวกัมพูชาและเวียดนามบนพื้นฐานอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

วรรณดี สุทธินรากร, ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร, จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, ทรงธรรม ปานสกุล, อรุโณทัย สาลิกาขำ, รมิตา สุทธินรากร, พรหมปพร นวลแสง, บุษบา ต้นทอง, จันทิรา ผาสุข, ขนิษฐา อำพนพรรณ, พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์, ชไมพร เอกทัศนาวรรณ

86-96

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นกรือโต๊ะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

ซาฮีฎีน นิติภาค, กามีลียา หะยีหะซา, ฟีรดาวซ์ มูหะมัด, รอฮานี เต๊ะซา, สุไลมาน สมาแฮ

97-106

การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลเพื่อชะลอความเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

เกษฎาภรณ์ นาขะมิน, มาลี ล้วนแก้ว, ทอฝัน ทองสมบัติ, บุษกร ทิ้งชั่ว

160-171

เหลียวหลังแลหน้าคุณภาพการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

สิทธิชัย ทองมาก, วุฒิชัย เนียมเทศ, เรชา ชูสุวรรณ, ฤทัยชนนี สิทธิชัย

186-198