การพัฒนาภาวะผู้นำของเยาวชนชนเผ่าและชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Main Article Content

สิงหา แซ่ตึ้ง
เกตุมณี มากมี
สำเนา หมื่นแจ่ม
จรีพร นาคสัมฤทธิ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำของเยาวชนชนเผ่าและชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง และ 2) สร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของเยาวชนชนเผ่าและชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงตามหลักปรัชญาของ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำของเยาวชนชนเผ่าและชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง และ 2) สร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของเยาวชนชนเผ่าและชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ผู้วิจัยจึงใช้รูปแบบการวิจัยและการพัฒนา โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ขั้นตอน 1) การกำหนดองค์ประกอบภาวะผู้นำของเยาวชนชนเผ่าและชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงโดยการศึกษาเชิงลึก โดยการสัมภาษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 
คน และสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 25 คน 2) การสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของเยาวชนชนเผ่าและชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง กำหนดศึกษาวิจัยภาคสนามโรงเรียนสาธิตการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยมหาวิทยาลัยศรีนคริน
ทรวิโรฒอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเลือกแบบเจาะจง จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้คือ 1) คู่มือการพัฒนาภาวะผู้นำของเยาวชน 2) แบบวัดภาวะผู้นำได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .96 3) การสังเกตแบบมีโครงสร้าง และ 
4) แบบสอบถามความพึงพอใจได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .97 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบภาวะผู้นำของเยาวชนชนเผ่าและชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง  ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมกับวิถีชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเป็น
ต้นแบบในการสร้างชุมชน 2) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของเยาวชนฯ ที่พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบ 3 ประเด็น คือ (1) การพัฒนาเยาวชนชนเผ่าและชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงมีส่วนร่วมกับวิถีชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) การ
สร้างความเข้มแข็งทางภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเยาวชนชนเผ่าและชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง และ (3) การขับเคลื่อนเยาวชนชนเผ่าและชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงให้เป็นต้นแบบของการสร้างองค์ความรู้ภาคชุมชน 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article