ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาการจัดระบบซะกาตในสังคมร่วมสมัย กรณีศึกษา จังหวัดนราธิวาส

  • ตัรมีซี สาและ

Abstract

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาการจัดระบบซะกาตในสังคมร่วมสมัย กรณีศึกษา จังหวัดนราธิวาส และ 2) ศึกษาข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาการจัดระบบซะกาตในสังคมร่วมสมัย กรณีศึกษา จังหวัดนราธิวาส โดยทำการศึกษาข้อมูลจากคัมภีร์อัลกุรอานหะดีษ ตำราวิชาการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับซะกาต และเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ ผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนา (อีหม่าม) ประชาชนมุสลิมผู้สนใจทั่วไป และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส จำนวน 400 คน คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามหาค่าความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha  การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาการจัดระบบซะกาตในสังคมร่วมสมัย กรณีศึกษา จังหวัดนราธิวาส และ 2) ศึกษาข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาการจัดระบบซะกาตในสังคมร่วมสมัย กรณีศึกษา จังหวัดนราธิวาส โดยทำการศึกษาข้อมูลจากคัมภีร์อัลกุรอานหะดีษ ตำราวิชาการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับซะกาต และเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ ผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนา (อีหม่าม) ประชาชนมุสลิมผู้สนใจทั่วไป และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส จำนวน 400 คน คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามหาค่าความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค มีค่าเท่ากับ 0.99 นำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย () และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัญหา และอุปสรรคของการพัฒนาการจัดระบบซะกาตในสังคมร่วมสมัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X= 3.69, S.D. = .97) ส่วนการศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดระบบซะกาตในสังคมร่วมสมัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X= 3.49, S.D. = 1.12) และ 2) ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาการจัดระบบซะกาตในสังคมร่วมสมัยของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่า ควรจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการระบบซะกาตหรือกองทุนซะกาตในจังหวัดให้มีความชัดเจน เป็นที่ยอมรับ เป็นที่ประจักษ์และดำเนินการบริหารจัดการระบบซะกาตที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. (2560). จำนวนราษฏรจังหวัดนราธิวาสจากสำนักบริหารการทะเบียน. (ออนไลน์)
เข้าถึงได้ : http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat60.html ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560. สืบค้น
เมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2544). การวิเคราะห์สถิติ: สถิติเพื่อการตัดสินในจังหวัด (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.

มัณนาอฺ อัลกอฏฏอน. (1996). ประวัติศาสตร์กฎหมายอิสลาม (พิมพ์ครั้งที่ 2). ซาอุดีอาราเบีย: มักตาบะห์ อัลมาอาริฟ.

มุฮัมมัด อิบนู อิสมาอีล อัลบุคอรีย์. (2004). ศอเฮียฮฺ อัลบุคอรีย์. หมวดว่าด้วยซะกาต, หะดีษ เลขที่ 1401. ซาอุดีอาราเบีย:
บัยตุลอัฟการฺเพื่อตีพิมพ์.

ยูซุฟ อัลก็อรฏอวีย์. (2006). ฟิกฮฺ อัซซะกาต: ศึกษาเปรียบเทียบว่าด้วยบทบัญญัติ และปรัชญาตามอัลกุรอ่านและอัซซุนนะห์
(พิมพ์ครั้งที่ 25). อียิปต์: วะฮฺบะห์เพื่อการตีพิมพ์.

รอมลี โต๊ะตันหยง. (2549). การจัดการซะกาตของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เพื่อ
พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

แวอัมแร แวปา. (2556). รายงานสรุปโครงการมหกรรมวิชาการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ในเรื่อง
การบริหารจัดการซะกาตในสังคมยุคใหม่ (รายงานวิจัย). นราธิวาส: สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์.

สุนทร วงศ์หมัดทอง. (2548). ระบบซะกาฮ และการประยุกต์ใช้ในสังคมมุสลิม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา. วิทยานิพนธ์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.

อรุณ บุณชม. (ม.ป.ป). อัลฟิกฮ์ (นิติศาสตร์อิสลาม) กฏเกณฑ์และหลักฐานจากอัลกุรอาน อัลหะดีษ. เล่ม 2, หน้า : 39.กรุงเทพฯ:
ศูนย์หนังสือ มานพ วงศ์เสงี่ยม.

อับดุลรอชีด เจะมะ, อิสมาแอ อาลี, รอฮีม นิยมเดชา, อับดุลเลาะ การีนา, ตายุดิน อุสมาน, วรวิทย์ บารู, ... (2545). ระบบ
สวัสดิการในชุมชนมุสลิม กรณีจ่ายซะกาตในกลุ่มออมทรัพย์อิสลาม (รายงานวิจัย). ปัตตานี: วิทยาลัย
อิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.

อาบู บักรฺ ญาบิร อัลญาซาอีรีย์. (2004). มินฮาจฺ อัลมุสลิม: ว่าด้วยหลักศรัทธา หลักคุณธรรม จริยธรรม หลักปฏิบัติ และหลัก
ธุรกรรม. ฉบับใหม่ มีการพิสูจน์อัลหะดีษพร้อมคำอธิบายนิยามศัพท์. อียิปต์: ดารุสสลาม.

อาบู อีซา มุฮัมมัด อิบนู อีซา อัตติรมีซีย์. (1983). ญาเมียอฺ อัตติรมีซีย์. หมวดว่าด้วยซะกาต,หะดีษเลขที่ 567 (พิมพ์ครั้งที่ 2).
เลบานอน: ดารุลฟิกรฺ.

อาหะมะ กือโด. (2557). ซะกาตธุรกิจและการปฏิบัติของสหกรณ์อิสลามในจังหวัดนราธิวาส. วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

อาหามะ กือจิ. (2560). การจัดการซะกาตของชุมชนมุสลิมในจังหวัดกระบี่. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

อุมา แขวงบู. (2553). การบริหารจัดการซะกาต กรณีศึกษาชุมชนมุสลิมในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศาสนาเปรียบเทียบ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.

Cronbach, L., J. (1970). Essentials of Psychological Testing (3rd ed.). New York: Harper and Row.

Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductory Analysis (3rd ed.). New York: Harper and Row.
Published
2019-01-19
How to Cite
สาและต. (2019). ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาการจัดระบบซะกาตในสังคมร่วมสมัย กรณีศึกษา จังหวัดนราธิวาส. Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences, 6(1), 128-139. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pnuhuso/article/view/167154