Published: 2019-01-19

ธรรมาภิบาล วัฒนธรรมองค์การ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของเทศบาลในเขตภาคใต้ของประเทศไทย

กิตติ์รวี เลขะกุล, นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว, ศรัญลักษณ์ เทพวารินทร์

78-91

แบบจำลองการวัดความสำเร็จของกลุ่มสินค้าโอทอปประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

สุณีย์ บุตรดี, บัณฑิต ผังนิรันดร์, ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์

106-117