แนวทางการมีส่วนร่วมของนักศึกษากับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส

  • นวลปราง อรุณจิต
  • รอฮานี เต๊ะชา
  • ฟีรดาวซ์ มูหะมัด
Keywords: การมีส่วนร่วม, เขตเศรษฐกิจพิเศษ, จังหวัดนราธิวาส

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการมีส่วนร่วม 2) เปรียบเทียบความต้องการมีส่วนร่วม และ 3) ศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางการมีส่วนร่วมของนักศึกษากับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 400 คน เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการทดลอง คือ แบบสอบถามเรื่องแนวทางการมีส่วนร่วม ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ 0.923 วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัย พบว่า 1) ความต้องการและการมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ระดับปานกลาง (x=3.20, S.D.=0.653) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 1.1) การรับรู้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง (x=2.85,
S.D.=0.868) 1.2) ความรู้เรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง (x=3.32, S.D.=0.803) และ 1.3) ความต้องการในการมีส่วนร่วมพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส โดยรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง (x=3.43, S.D.=0.759) 2) โดยนักศึกษามีความต้องการมีส่วนร่วม แตกต่างกันตามอายุและคณะที่ศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3) ข้อเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วม พบมากที่สุด คือควรมีการจัดกิจกรรมโครงการเกี่ยว
กับกับพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส เพื่อส่งผลให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ โดยให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
อรุณจิตน., เต๊ะชาร., & มูหะมัดฟ. (1). แนวทางการมีส่วนร่วมของนักศึกษากับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส. Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences, 4(1), 1-14. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pnuhuso/article/view/74965