Published: 2017-01-17

บทบรรณาธิการ

ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์

แนวทางการมีส่วนร่วมของนักศึกษากับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส

นวลปราง อรุณจิต, รอฮานี เต๊ะชา, ฟีรดาวซ์ มูหะมัด

1-14

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการบริการวิชาการค่ายภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ฟารีดา กิตติวิโรจน์, นูรอ ยาเซ็ง, เดชดนัย จุ้ยชุม, กามีลียา หะยีหะซา, สุไลมาน สมาแฮ

15-26

การพัฒนาสุขภาวะองค์กรด้วยการจัดการความรู้

ปรียนุช ชัยกองเกียรติ, นิมัศตูรา แว, สาธิมาน มากชูชิต, วราภรณ์ ศิวดำรงพงศ์

67-79

การศึกษาวิถีชีวิตของผู้สูงอายุ: การศึกษาแบบเรื่องเล่า

อัญญา ปลดเปลื้อง, อัญชลี ศรีจันทร์, สัญญา แก้วประพาฬ

91-104