การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการบริการวิชาการค่ายภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

  • ฟารีดา กิตติวิโรจน์
  • นูรอ ยาเซ็ง
  • เดชดนัย จุ้ยชุม
  • กามีลียา หะยีหะซา
  • สุไลมาน สมาแฮ
Keywords: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การบริการวิชาการ, ค่ายภาษาอังกฤษ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการบริการวิชาการค่ายภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส ที่เข้าร่วมการบริการวิชาการค่ายภาษาอังกฤษ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ให้บริการวิชาการค่ายภาษาอังกฤษ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 105 คน และนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา 11-034-102 และรายวิชาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านวัฒนธรรม รหัสวิชา 11-034-106 จำนวน 91 คน เครื่องมือวิจัยที่ใช้
ในการทดลอง คือ 1) แบบทดสอบก่อน และหลังเรียน โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ เท่ากับ 0.904 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ได้ค่าความเชื่อมั่น
ด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค เท่ากับ 0.812 และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาผู้ให้บริการวิชาการค่ายภาษาอังกฤษ ได้ค่าความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.753 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่า
เฉลี่ย (x) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียน โดยรวมและรายฐานการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนเรียน 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการบริการวิชาการค่ายภาษาอังกฤษ โดยรวมอยู่ระดับมากที่สุด (x=4.66,
S.D.=0.365) 3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเป็นผู้ให้บริการวิชาการค่ายภาษาอังกฤษ โดยรวมอยู่ระดับมาก (x=4.34, S.D.=0.415)

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
กิตติวิโรจน์ฟ., ยาเซ็งน., จุ้ยชุมเ., หะยีหะซาก., & สมาแฮส. (1). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการบริการวิชาการค่ายภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส. Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences, 4(1), 15-26. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pnuhuso/article/view/74966