การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในการสอนภาษาพม่าเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  • อัญญรัตน์ นาเมือง
Keywords: รูปแบบการจัดการเรียนรู้, การสอนภาษาพม่า, พัฒนาทักษะการสื่อสาร

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในการสอนภาษาพม่าเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์
จำนวน 30 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในการสอนภาษาพม่าเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร , แผนการจัดการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ 0.89, แบบวัดทักษะการสื่อสารภาษาพม่ามีค่าเท่ากับ
0.91, แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ครูและแบบสัมภาษณ์ผู้ปกครองมีค่าเท่ากับ 0.87 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นแบบ PLUS MODEL ซึ่งประกอบด้วย หลักการ, ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้, องค์ประกอบ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีกระบวนการเรียนการสอน 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นนำเสนอ
2) ขั้นการฟังและพูด 3) ขั้นการแสดงความเข้าใจ 4) ขั้นการพูดอีกครั้ง 2. ทักษะทางการสื่อสารภาษาพม่าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
นาเมืองอ. (1). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในการสอนภาษาพม่าเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences, 4(1), 54-66. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pnuhuso/article/view/74969