การพัฒนาความสามารถในการเขียนย่อความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดการสอนแบบแผนผังความคิด

  • จุฑาทิพย์ ไกรนรา
  • อนันต์ อารีย์พงศ์
  • พูนสุข อุดม
Keywords: การเขียน, ย่อความ, ชุดการสอน, แผนผังความคิด ความสามารถ

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดการสอนแบบแผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาความสามารถในการเขียนย่อความของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการ
สอนโดยใช้ชุดการสอนแบบแผนผังความคิด กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 30
คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบกลุ่ม ซึ่งภายในกลุ่มมีนักเรียนคละความสามารถกันทั้งเก่ง ปานกลาง และอ่อน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดการสอนแบบแผนผังความคิด แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนย่อความ
สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาประสิทธิภาพ (E1/E2) และสถิติทดสอบแบบที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนแบบแผนผังความคิดมีประสิทธิภาพ 80.56/80.78 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความสามารถในการเขียนย่อความหลังเรียนด้วยชุดการสอนแบบแผนผังความคิดสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
ไกรนราจ., อารีย์พงศ์อ., & อุดมพ. (1). การพัฒนาความสามารถในการเขียนย่อความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดการสอนแบบแผนผังความคิด. Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences, 4(1), 80-90. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pnuhuso/article/view/74971