วิถีครองคน: พรหมวิหาร 4 สำหรับผู้บริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21

  • นวรัตน์ ไวชมภู
  • รพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ
Keywords: ผู้บริหารการศึกษา, พรหมวิหาร 4, ศตวรรษที่ 21

Abstract

บทความนี้ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อเชื่อมโยงแนวทางการครองคนของผู้บริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้วยการนำหลักธรรม พรหมวิหาร 4 มาประยุกต์ใช้ โดยการเชื่อมโยงให้เห็นความสำคัญของการนำหลักธรรมมาใช้ในการบริหาร
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหารและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมขององค์กร ดังนั้นผู้บริหารการศึกษาซึ่งเปรียบเสมือนกัปตันเรือที่จะนำลูกเรือมุ่งสู่เป้าหมายของสถานศึกษานั้นควรมีหลักธรรมเพื่อใช้ในการครองคน ซึ่งหลักธรรมพรหมวิหาร
4 อันประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา นั้นเป็นหลักธรรมที่เกี่ยวข้องในการครองคนและเป็นหลักธรรมที่จดจำง่าย โดยผู้บริหารการศึกษาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ภายในสถานศึกษาของตนเองเพื่อให้เท่า
ทันกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
ไวชมภูน., & สุวรรณณัฐโชติร. (1). วิถีครองคน: พรหมวิหาร 4 สำหรับผู้บริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21. Princess of Naradhiwas University Journal of Humanities and Social Sciences, 4(1), 105-113. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pnuhuso/article/view/74973
Section
บทความวิชาการ