ติดต่อ

Editorial Division Journal of Social Science and Humanities Research in Asia (JSHRA)
Academic and Research Administration DivisionPattani Campus Prince of Songkla University, Pattani Campus
181 Charoen Pradit Rd., Rusamilae, Muang , Pattani 94000

ผู้รับผิดชอบหลัก

เบญจมาศ รัตนพงศ์
บรรณาธิการจัดการวารสาร
งานส่งเสริมวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
เบอร์โทรศัพท์ 0 7331 3948 - 49ต่อ 5181

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

นางสาวบศกร บือนา บรรณาธิการศิลปะ
เบอร์โทรศัพท์ 0 7331 3948 - 49ต่อ 5177