กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี   

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์         

ศาสตราจารย์ ดร.สุริชัย หวันแก้ว

ศาสตราจารย์ ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง             

 

 

 

 

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยปริณ ทองสามสี                 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุวรรณ ทับเที่ยง                      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Professor Dr.Badaruddin Mohamed                     Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Dr.Michael J. Montesano                                    Institute of Southeast Asian Studies, Singapore

Dr.Patrick Jory                                                    University of Queensland, Australia

ศาสตราจารย์เกียรติคุณพงศ์เดช  ไชยคุตร                    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์รื่นฤทัย สัจจพันธุ์                                 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล                 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์                  มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพาวรรณ  ศิลวัฒนานุสานติ์      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร  ช่วยอารีย์                     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ  จิตร์ภิรมย์ศรี              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศา   เบญจรัตนานนท์                 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นางสาวเบญจมาศ รัตนพงศ์         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นางสาวบศกร  บือนา                มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณาธิการจัดการ

บรรณาธิการฝ่ายศิลป์