ส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. บทความทุกเรื่องจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

2. ข้อความและบทความในวารสารสงขลานครินทร์เป็นแนวคิดของผู้เขียน มิใช่เป็นความคิดเห็นของคณะผู้จัดทำและมิใช่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3. กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์การคัดลอก  แต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา