เกี่ยวกับวารสาร

ISSN 2774-1044 (Print)
ISSN 2822-0986 (Online)

     JSHRA  (ชื่อเดิม วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์) เป็นวารสารวิชาการระดับชาติราย 4 เดือน (3 ฉบับต่อปี) JSHRA จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา ทั้งภายในประเทศและนานาชาติมีโอกาสเสนอผลงานวิจัยและวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิทยาการโดยเฉพาะองค์ความรู้ใหม่ในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผลงานวิชาการที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ 
     ต้นฉบับ (Manuscript) ที่ส่งพิจารณาเพื่อตีพิมพ์จะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน (ยกเว้นรายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์) และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น กองบรรณาธิการจะจัดส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer-reviewed) อย่างน้อย 3 ท่าน กลั่นกรองคุณภาพ ทั้งนี้ผู้เขียนต้องปรับปรุงบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนการตีพิมพ์

ขอบข่ายการตีพิมพ์   
ประกอบด้วย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทางด้านมนุษยศาสตร์ ครอบคลุมสาขาศิลปศาสตร์  วิจิตรศิลป์ หัตถกรรม อุตสาหกรรมการออกแบบ  ดนตรีและศิลปะการแสดง  ปรัชญาและศาสนา  ประวัติศาสตร์และโบราณคดี  ปรัชญา จริยธรรม  ภาษาในแง่การได้มาซึ่งภาษา  วรรณคดีและภาษาศาสตร์   

ทางด้านสังคมศาสตร์  ครอบคลุมสาขา  สังคมและพฤติกรรมศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  รัฐศาสตร์และหน้าที่พลเมือง  จิตวิทยา สังคมวิทยาและวัฒนธรรมศึกษา

วาระการจัดพิมพ์
วารสารราย 4 เดือน (3 ฉบับต่อปี)
ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

ประเภทของบทความที่รับพิจารณา (Types of Manuscript)
1. บทความวิจัย (Research Article)  
2. บทความวิชาการ (Academic Article)  
3. บทความปริทัศน์ (Review Article)  

 

Announcements

รายละเอียดข้อมูลสำหรับผู้เขียนในการส่งบทความเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์

2021-06-10

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2566)
					ดู ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2566)
เผยแพร่แล้ว: 2023-12-21

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

ดูทุกฉบับ

Indexed in tci