โต๊ะพระในบ้านชาวจีนโพ้นทะเล: กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต

  • กิตตินันท์ เครือแพทย์
  • พิม เดอะ ยง
คำสำคัญ: โต๊ะพระในบ้าน, ชาวจีนโพ้นทะเล, วัฒนธรรมจีนฮกเกี้ยนภูเก็ต,, พุทธศาสนานิกายมหายาน

บทคัดย่อ

ชาวจีนโพ้นทะเลอพยพมาเมืองไทย และได้นำวัฒนธรรม วิถีชีวิต ศาสนาและความเชื่อมายังประเทศไทยอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดภูเก็ต หนึ่งในวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดของภูเก็ตคือวัฒนธรรมจีนฮกเกี้ยน คือ โต๊ะพระในบ้าน เป็นวัฒนธรรมที่มีการผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยที่เป็นวัฒนธรรมหลักเนื่องจากเหตุผลทางด้านการเมืองและวัฒนธรรม การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อสำรวจโต๊ะพระในบ้านของชาวจีนโพ้นทะเล และวิเคราะห์กับทฤษฎีการก่อรูปของสัญลักษณ์ และความเป็นพหุสังคมแบบซับซ้อน ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพใช้ในการศึกษาโดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและสังเกตการณ์ปรากฎการณ์ในการศึกษาครั้งนี้ ผลการศึกษาพบว่าทั้งองค์พระและของไหว้นั้นมีความเหมือนกันทั้ง 5 บ้าน เช่น เจ้าแม่กวนอิม กวนอู และม๊ะจ้อโป๋ โดยสรุปแล้วโต๊ะพระในบ้านของชาวจีนโพ้นทะเลในภูเก็ตเป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและปัจเจกบุคคลในเรื่องความเชื่อทางศาสนา และการสำนึกรู้อัตลักษณ์ความเป็นจีนในสังคมไทย

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2020-12-31