โรงเรียนตู้คอนเทนเนอร์: โอกาสและความเป็นธรรมทางสังคม แก่เด็กชายขอบข้ามชาติในบ้านพักคนงานก่อสร้าง บริษัท ที.ที.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด

ผู้แต่ง

  • สุวิมล อุตอามาตย์

คำสำคัญ:

โรงเรียนตู้คอนเทนเนอร์, ความเป็นธรรมทางสังคม, เด็กชายขอบ, แหล่งก่อสร้าง

บทคัดย่อ

ปัจจุบัน การก่อสร้างเป็นกิจการที่อนุญาตให้แรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ คือ ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ เข้ามาทำงานมากเป็นอันดับต้นๆ ทำให้ในแหล่งก่อสร้างมีเด็กผู้ติดตามจำนวนมาก ซึ่งการมาจากดินแดนอื่นและเป็นเพียงบุตรหลานของแรงงานระดับล่างของระบบเศรษฐกิจ เด็กจึงไม่ถูกให้ความสำคัญและไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานของรัฐ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กจึงร่วมมือกับบริษัทผู้รับเหมาและบริษัทเจ้าของโครงการก่อสร้าง จัดตั้งโรงเรียนตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นในบ้านพักคนงานก่อสร้างของ บริษัท ที.ที.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเข้าถึงความเป็นธรรมทางสังคมใน 3 ด้านคือ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพและการคุ้มครองทางทางสังคม ด้วยรูปแบบการทำงานที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของเด็ก ให้ครูผู้สอนพักอาศัยอยู่ในบ้านพักคนงานก่อสร้าง เพื่อการทำงานที่ใกล้ชิดกับเด็ก ผู้ปกครอง บนความท้าท้ายเรื่องการย้ายที่อยู่บ่อยครั้ง ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณ และบุคลากรไม่เพียงพอ ทว่าเพื่อให้การช่วยเหลือเด็กในแหล่งก่อสร้างเกิดความต่อเนื่อง จึงมีการจัดทำรถเคลื่อนที่รุกเข้าไปในแหล่งก่อสร้าง ทว่าก็ยังไม่เพียงพอกับแหล่งก่อสร้างที่มีจำนวนมาก โดยการศึกษาครั้งนี้ ใช้การศึกษาเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนตู้คอนเนอร์จำนวน 34 คน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-31