ความหวัง ความยืดหยุ่น ทักษะทางสังคม และความสำเร็จของการเป็นผู้สูงอายุ ของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุแห่งหนึ่ง จังหวัดนนทบุรี

  • ภัทรพร ธนาคุณ
  • บัวทอง สว่างโสภากุล
คำสำคัญ: ความหวัง, ความยืดหยุ่น, ทักษะทางสังคม, ความสำเร็จของการเป็นผู้สูงอายุ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความหวัง ความยืดหยุ่น ทักษะทางสังคมและความสำเร็จของการเป็นผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุแห่งหนึ่ง จังหวัดนนทบุรี 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสำเร็จของการเป็นผู้สูงอายุจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหวังกับความสำเร็จของการเป็นผู้สูงอายุ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยืดหยุ่นกับความสำเร็จของการเป็นผู้สูงอายุ และ  5) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางสังคมกับความสำเร็จของการเป็นผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุแห่งหนึ่ง จังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้อายุที่เป็นสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 338 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (t-test)  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ (LSD) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความหวัง และทักษะทางสังคมของผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง ความยืดหยุ่นและความสำเร็จของการเป็นผู้สูงอายุอยู่ในระดับสูง             2) ผู้สูงอายุที่มีการเข้าร่วมกิจกรรมที่แตกต่างกันมีความสำเร็จของการเป็นผู้สูงอายุแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ.05 และ 3) ความหวัง ความยืดหยุ่น และทักษะทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสำเร็จของการเป็นผู้สูงอายุ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2020-12-28