นโยบายต่างประเทศของอียิปต์ต่อโลกอาหรับในยุคประธานาธิบดีมูฮัมหมัด อันวาร์ ซาดัต ระหว่างค.ศ. 1970-1981

  • อาลาอุดดีน กะด๊ะ 
  • ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์
คำสำคัญ: ประธานาธิบดีซาดัต, นโยบายต่างประเทศของอียิปต์, โลกอาหรับ, สหภาพโซเวียต, สหรัฐอเมริกา

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศของอียิปต์ต่อโลกอาหรับในยุคประธานาธิบดีมูฮัมหมัด อันวาร์ ซาดัต ระหว่างค.ศ. 1970-1981 โดยอียิปต์ในยุคประธานาธิบดีซาดัตได้เปลี่ยนแปลงทิศทางการดำเนินนโยบายต่างประเทศต่อโลกอาหรับด้วยการลดบทบาทการเป็นผู้นำในกลุ่มประเทศอาหรับในภูมิภาคตะวันออกกลางและดำเนินนโยบายด้วยการสานสัมพันธ์กับประเทศอาหรับบางประเทศที่อำนวยผลประโยชน์ต่ออียิปต์เท่านั้น รวมถึงประธานาธิบดีซาดัตได้ให้ความสำคัญกับแนวคิดชาตินิยมอียิปต์และนโยบายอียิปต์ต้องมาก่อน ทำให้อียิปต์ในยุคประธานาธิบดีซาดัตถูกมองว่าไร้ประสิทธิภาพในการเป็นผู้นำกลุ่มประเทศอาหรับซึ่งสร้างความไม่พอใจต่อชาวอาหรับและประเทศอาหรับต่างๆ ในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งสร้างความแตกแยกและความขัดแย้งในกลุ่มประเทศอาหรับหลังจากได้ลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพร่วมกับอิสราเอล จนทำให้อียิปต์ถูกขับออกจากองค์การสันนิบาตอาหรับซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางในค.ศ. 1979 โดยผลของการศึกษาวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศของอียิปต์ต่อโลกอาหรับในยุคประธานาธิบดีซาดัต คือ การดำเนินนโยบายของมหาอำนาจภายนอกอย่างสหภาพโซเวียตและสหรัฐฯ ต่ออียิปต์

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2020-12-28