ทักษะทางการเงินของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้แต่ง

  • กันยปริณ ทองสามสี
  • อิสระ ทองสามสี
  • สรัญณี อุเส็นยาง

คำสำคัญ:

ความรู้ทางการเงิน, ทักษะทางการเงิน, ทัศนคติทางการเงิน, พฤติกรรมทางการเงิน

บทคัดย่อ

ผลการสำรวจของ The Organization for Economic Co - operation and Development (OECD) พบว่า ระดับทักษะทาง การเงินของคนไทยยังต่ำกว่าระดับค่าเฉลี่ยของประชากรโลก งานวิจัย นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับทักษะทางการเงินและความสัมพันธ์ ระหว่างความรู้ทางการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และทัศนคติทาง การเงินของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจในสถาบัน อุดมศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากนักศึกษากลุ่มนี้จะเป็น กำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ การวิจัยเชิงสำรวจนี้รวบรวม จากกลุ่มตัวอย่าง 142 คน ด้วยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความตรง เชิงเนื้อหา และค่าความเชื่อมั่น ขณะที่แบบทดสอบความรู้ทางการเงินมีการตรวจสอบคุณภาพด้วยการวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหาค่า ความยาก และค่าอำนาจจำแนก ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจวิเคราะห์โดยสถิติพื้นฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทักษะทางการเงิน ระดับสูง มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.4 คะแนน (คะแนนเต็ม 21 คะแนน) หากพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า นักศึกษามีคะแนน พฤติกรรมทางการเงินระดับสูง ส่วนความรู้ทางการเงินและทัศนคติ ทางการเงินอยู่ในระดับปานกลาง ขณะที่ผลการทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า ความรู้ทางการเงินสัมพันธ์กับทัศนคติอย่างมีนัยทางสถิติที่ ระดับ .05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-04-30