สวัสดิการชุมชน: ความสำเร็จในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนสุคีริน ตำบลสุคีริน อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส

ผู้แต่ง

  • ฐาณิดาภัทฐ์ แสงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
  • สวัสดิ์ ไหลภาภรณ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • จิรัชยา เจียวก๊ก  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • อับดุลคอลิก อัรรอฮีมีย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

คำสำคัญ:

กลุ่มออมทรัพย์, การบริหารจัดการ, สวัสดิการชุมชน

บทคัดย่อ

สวัสดิการชุมชนเป็นการจัดสรรสวัสดิการพื้นฐานที่มีความจำเป็นโดยชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาภายใต้ปัญหาและความต้องการเฉพาะที่มีความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ ดังนั้น การพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ที่มีความเฉพาะพื้นที่เป็นส่วนสำาคัญในการสะท้อนบริบทพื้นที่ได้อย่างชัดเจน บทความวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบปัจจัยความสำาเร็จในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนสุคีรินตำบลสุคีริน อำาเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส โดยใช้เครื่องมือการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และสนทนากลุ่ม (Focus Groups) ประชุมแบบมีส่วนร่วม และการระดมความคิด จากผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย ประกอบด้วยกรรมการ/เจ้าหน้าที่ขององค์กรบริหารส่วนตำบลสุคีริน ประธาน เหรัญญิก และคณะกรรมการ รวมทั้งสิ้น 17 คนโดยการวิเ ราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบปัจจัยในความสำเร็จในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนสุคีริน ประกอบด้วย การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ ฯ ทั้งมิติปัจจัยภายในคือ สมาชิกและกรรมการ และมิติปัจจัยภายนอกคือ เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมการพัฒนาชุมชน  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยรูปแบบความสำเร็จในการบริหารจัดการ ได้แก่ การด้านการบริหารเงิน การวางแผนการมีส่วนร่วม การจัดการองค์กร และบทบาทภาวะเป็นผู้นำ จากการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นรายละเอียดของการบริหารจัดการกลุ่มได้อย่างชัดเจนทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส ข้อเสนอแนะในการศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในการดูแลพื้นที่กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนสุคีรินควรต้องเป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญด้านองค์ความรู้ และแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มที่ถูกต้อง

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bank of Thailand. (2021). Monetary policy report June 2021 issue. Retrieved January 2, 2021, from https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/2021/ Pages/n4764.aspx

Caganaga, C. (2015). Principals’ reflections on effectively managing their schools: Cooperative leadership and its role in schools. Open Access Library Journal, 2(11), 37–55. https://www.scirp.org/html/68841_68841.htm

Changprachak, S. (2020). Thailand’s social welfare in the development process. Journal of MCU Social Science Review, 9(2), 315-328. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/ view/240715

Cohen, J., & Uphoff, N. (1981). Rural development participation: Concept and measure for project design implementation and evaluation: Rural development committee center for international studies. New York: Cornell University Press.

Community Organization Development Institute (Public Organization). (2016). Guide to the implementation of the project to support the provide community welfare. Bangkok: Appa Printing Group.

Hersey, P., Blanchard, K.H., & Johnson, D.E. (2001). Management of organizational behavior: Leading human resources. Retrieved January 2, 2021, from https://www.scirp.org/ (S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1823114

Jantanukul, W., & Kenaphoom, S. (2016). The approach of the sustainable community social welfare. Area Based Development Research Journal, 8(4), 3-14. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal/article/ view/95492

Jeawkok, J., Dhammasaccakarn, W., Laeheem, K., & Sangkaratd, U. (2016). Participatory development model for the community welfare by fishermen on the andaman coast. Journal of Social Development, 2(17), 21-35. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/100906

Kaewboran, A. (2014). Knowledge Management (KM). Retrieved January 2, 2021, from http:// www.mahasarakham.go.th/mkweb/images/cdd/km/15.pdf

Kealkampol, P., & Phumturian, S. (2020). Management of saving group the secular justice in the Phaikhwang Sub-district Muang, Phichit District, Phichit Province. The Journal of Research and Academics, 3(2), 1-14. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jra/article/view/240839

Khaphol, E. (2015). Quality system management that affects the effectiveness of schools under

The district office Nakhon Pathom Primary Education District 1 (Master’s thesis in Education). Graduate School Silpakorn University.

Pearse, A., & Stifel, M. (1979). Inquiry into participation-A research approach, popular participation program. Geneva: United Nations Research Institute for Social Development. Retrieved January 2, 2021, from https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=152759

Sa-ngiam, S. (2018). The success of production credit groups on strengtheing community and along philosophy of sufficiency in Lopburi Province. Journal of MCU Peace Studies, 6(3), 896-907. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/27374

Sanannaree, N., & Buathet, D. (2021). Survival of savings group: Model of savings group management for production Ban Nong Mon, Don Phut District, Saraburi Province. Journal of Graduate MCU KhonKaen Campus, 8(3), 1-15. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/article/view/250510

Siritranon, B. (2015). The Use of power of school administrators in Bang Lamung group 1 under Chonburi Primary educational service area Office3 (Master’s thesis in Education). Burapha University.

Songnetichawalit, I., & Wetchapong, T. (2014). Factors affecting the efficiency of operate a savings group for production in Nakhon Pathom Province. Veridian E-Journal, Humanities,Social Sciences and Arts, 7(2), 1313-1326. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/27374

Sodapadcha, W., Phosing, P., & Kenaphoom, S. (2017). The social welfare management approach: Government: Community organization. Journal of Humanities and Social Sciences Ubon Ratchathani Rajabhat University, 8(2), 101-117. https://so01.tci-haijo.org/index.php/ humanjubru/article/view/129670

Srimuang, A. (2014). Management of the Board of Directors in the organization. Bangkok: HR Center. 19. Sukwanich, T. (2012). Management of savings group for production to strengthen of the community economy in the central region of Thailand. Academic Journal RMUTT Global Business and EconomicsReview, 7(1), 12-26. http://www.journal.rmutt.ac.th/index.php/business/ article/view/53

Thongdi, P. (2018). Leadership of modern organization. Rompruek Journal Krirk University, 68(36), 20-46. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ romphruekj/article/view/140807

Tongkahhok, T. (2015). Management on community organizations: The case study of Na-Prang saving for production group Tambon Khlong-Kwang, Natawee District, Songkhla Province. Parichart Journal Thaksin University, 3(23), 56-68. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal/article/ view/42999

Vejyachai, A. (2004). Villager’s Social Welfare Concepts, policies, guidelines, practices. Bangkok:

Edison Press Products.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-04-28