การพัฒนาพันธกิจเพื่อสังคมขององค์กรคริสต์ในจังหวัดปัตตานี

ผู้แต่ง

  • ประจวบ ทองศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
  • อาทิตย์ ทรัพย์สุนทรกุล ศิษยาภิบาลอำนวยการคริสตจักรความหวังในสามจังหวัดภาคใต้

คำสำคัญ:

จังหวัดปัตตาน, พันธกิจเพื่อสังคม, องค์กรคริสต์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการดำเนินงานพันธกิจเพื่อสังคมขององค์กรคริสต์ในจังหวัดปัตตานี และ 2) เสนอแนวทางในการพัฒนางานพันธกิจเพื่อสังคมขององค์กรคริสต์ในจังหวัดปัตตานี โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม การดำเนินการวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บข้อมูลสนามใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึกและการสนทนากลุ่ม จากผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 21 คน ซึ่งคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากคริสตจักร 6 องค์กรในเมืองปัตตานี การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลใช้วิธีการสนทนากลุ่ม และการวิเคราะห์ข้้อมููลใช้้วิิธีีการวิิเคราะห์์เชิิงเนื้้อหา ผลการวิิจััยพบว่่า งานพัันธกิิจเพื่่อสัังคมมีีความสอดคล้้องตามหลัักคำำสอนของพระคริิสต์์ธรรมคััมภีีร์์
และองค์กรคริสต์ในจังหวัดปัตตานีมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมตามโอกาสอำนวย ซึ่งสามารถจำแนกได้เป็นสองรูปแบบหลัก ได้แก่ งานันธกิจด้านการศึกษา และงานพันธกิจด้านสังคมสังเคราะห์ ส่วนแนวทางการพัฒนาพันธกิจเพื่อสังคมขององค์กรคริสต์ในจังหวัดปัตตานีมีดังนี้  1) การเสริมจุดแข็งในการดำเนินงานพันธกิจเพื่อสังคมของตนเอง โดยการประสานศักยภาพผู้นำและบุคลากร 2) การใช้โอกาสในการทำงานพันธกิจเพื่อสังคมจากโอกาสที่คริสตชนจังหวัดปัตตานีมีอยู่แล้ว 3) การพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ทั้งในด้านแนวคิด และทักษะในการทำงานด้านพันธกิจเพื่อสังคม รวมทั้งการปลูกฝังค่านิยมจิตสำนึกสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม และ 4) การสร้างแกนนำคริสตชนที่เป็นคนรุ่นใหม่ให้มีใจปฏิบัติพันธกิจเพื่อสังคมที่มีทักษะทั้งด้านความคิดและลักษณะชีวิตให้มารับช่วงต่องานพันธกิจเพื่อสังคม

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-31