การเพิ่มผลิตภาพของโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในเขตภาคกลางของประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • พินิจ แกล้วเกษตรกรณ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
  • พิศมัย จารุจิตติพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

คำสำคัญ:

ภาคกลางของประเทศไทย, ผลิตภาพการผลิต, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการดำเนินงาน ปัญหา ความสามารถในการแข่งขันสภาพการแข่งขัน และผลิตภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2) เปรียบเทียบผลิตภาพการผลิตแยกตามคุณลักษณะของอุตสาหกรรม 3) ศึกษาปัจจัยการผลิตและการจัดการการผลิตที่ส่งผลต่อผลิตภาพการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ 4) เสนอแนะแนวทางการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ตั้งอยู่ในเขตภาคกลางจำนวน 316 โรงงาน และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 18 คนวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียววิเคราะห์การถดถอยเชิงพหคุณ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า โรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในเขตภาคกลางของประเทศไทยมีปัญหาในการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปได้รับผลกระทบด้านราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการขาดแคลนวัตถุดิบ ขาดแคลนแรงงานประเภทมีทักษะฝีมือ ความสามารถในการแข่งขันมุ่งเน้นในเรื่องของการผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และลดต้นทุนการผลิตเพื่อรองรับกับต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น พยายามพ่วงกิจการให้อยู่ในห่วงโซ่คุณค่าเพื่อความยั่งยืน สภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมมุ่งเน้นที่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งลูกค้าและผู้จัดหาวัตถุดิบมีผลิตภาพแรงงานที่เกิดขึ้นจริงสูงกว่าผลิตภาพแรงงานที่คาดหวัง ผลการเปรียบเทียบพบว่า โรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะของสินค้าที่ผลิต ระยะเวลาในการดำเนินงาน จำนวนพนักงาน และทุนจดทะเบียนต่างกันมีผลิตภาพการผลิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภาพการผลิต ได้แก่ ระบบการลดความสูญเปล่าสภาพแวดล้อมที่ทำงาน วัตถุดิบ เครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ ระบบการจัดการคุณภาพ และพนักงาน แนวทางเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตมี 3 แนวทาง ได้แก่ 1) การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้านกลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจและการผลิต 2) การพัฒนาคุณภาพของปัจจัยการผลิต และ 3) การพัฒนาคุณภาพการจัดการการผลิต

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chalermngam, C. (2011). Machine improving efficiency in OD polishing process of Seiko instrument (Thailand) company limited. Bangkok: National Institute of Development Administration.

Department of Industrial Promotion. (2018). Electrical and electronic. Retrieved July 10, 2020, from http://strategy.dip.go.th/industry information/electrical and electronic/tabid/93/ Default.aspx

Electrical and Electronics Institute. (2019). Annual report of the institute of electrical and electronics. Bangkok: Electrical and Electronics Institute.

Jensen, C. (1996). Delphi in depth: Power techniques from the experts Berkeley. Singapore: McGraw-Hill.

Heize, J, & Render, B. (2011). Operation management (6th ed.). Wilmington: Prentice Hall International, Inc.

Kainunsingh, A. (2008). Increasing productivity of head stack assembly line in hard disk drive manufacturing. Bangkok: Chulalongkorn University.

Klomjit, P. (2014). Industrial plant design for safety and productivity. Bangkok: Silpakorn University.

Kongtongvattana, S., & Vuthimedhi, Y. (2015). A management efficiency prototype of electrical and electronics parts industries in Thailand. Journal of Science and Technology. 4(4) 132-139.

Korkueasuebsai, O. (2017). A study of factors and effects of industry 4.0 policy on Thai electronics industry. Bangkok: Silpakorn University.

Krejcie, R.V., & Morgan, D.W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610.

Office of Industrial Economics. (2018). Industrial economic report office of industrial economics. Bangkok: Ministry of Industry.

Poonnarong, T. (2019). Improve productivity and quality with the principles of cause and effect diagram, 5S and staff training, Case study: Greenspot Co., Ltd. Pathumthani: Rajamangala University of Technology Thanyaburi.

Prasoprat, A. (2017). The development of Thai labor productivity to achieve sustainable employment standards. Bangkok: Thailand National Defense College.

Sripairoj, W. (2015). Improvement of process and operator head count of production line for reducing labor cost. Bangkok: Thammasat University.

Sukcharounpong, P. (2002). Production engineering management. Bangkok: SE-ED Publisher.

Sukwattanakul, K. (2008). Study and design of dimming electronics ballast by computer. Bangkok: King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang.

Thweesak, T. (2007). Logistics and supply chain management. Bangkok: Expernet.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-04-29