การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ: แนวโน้มกิจกรรมสุขภาพในกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ต

ผู้แต่ง

  • มานิศา ผิวจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำสำคัญ:

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, กิจกรรมสุขภาพ, รีสอร์ต, โรงแรม

บทคัดย่อ

บทความฉบับนี้ศึกษาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในบริบทแนวโน้มกิจกรรมสุขภาพในกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) รวบรวมข้อมูลและนำเสนอด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ 2) วิเคราะห์แนวโน้มบริการ กิจกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบริการ วิธีการศึกษารวบรวมข้อมูลติภูมิ (Secondary Data) ใช้วิธีการ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้านเนื้อหาเพื่อหาข้อสรุปแนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ผลการศึกษาพบว่า โรงแรมรีสอร์ตเชิงสุขภาพกำลังได้รับความนิยม อัตราการเติบโตของตลาดสูงขึ้นเนื่องจากเป็นบริการเชิงผ่อนคลาย มีอัตลักษณ์การบริการสุขภาพ ดังนั้น ควรพัฒนารูปแบบการให้บริการเชิงบูรณาการด้านความรู้ทางสุขภาพ การอำนวยความสะดวกและสร้างภาพลักษณ์ เพื่อสร้างจุดขายของกวรบริการโรงแรมและรีสอร์ตเข้าสู่การแข่งขัน ทางการตลาดในอนาคต

References

Aleenta Hotel. (2023). Mindfulness retreats in Chiang Mai wellness hotels. Retrieved January 18, 2023, from https://www.aleenta.com/blog/mindfulness-retreats-in-chiang-maiwellness-hotels/

Ashton, A.S. (2018). Spiritual retreat tourism development in the Asia Pacific region: investigating the impact of tourist satisfaction and intention to revisit: A Chiang Mai, Thailand case study. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 23(11), 1098–1114. https://doi.org/10.1080/10941665.2018.1526198

Bangkok Bank SMEs. (2023). Trends in food of the future: Healthy food business with sustainability. Retrieved January 18, 2023, from https://www.bangkokbanksme.com/en/23-4sme1-trendtrend-food-of-the-future

Bennett, M., King, B., & Milner, L. (2004). The health resort sector in Australia: A positioning study. Journal of Vacationing Marketing, 10(2), 122-137. https://doi.org/10.1177/135676670401000203

Bunloam, P. (2023). 10 Wellness Retreat in 2023. Retrieved April 1, 2023, from https://thestandard.co/life/10-wellness-retreat-2023/

Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI). (2022). What is the European market potential for wellness tourism? Retrieved June 28, 2023, from https://www.cbi.eu/market-information/tourism/wellness-tourism/market-potential#what-makes-european-interesting-market-to-target-for-wellness-tourism

City Environment. (2021). Forest bathing. Retrieved June 28, 2023, from https://citycracker.co/city-environment/shinrin-yoku/

Cooper, M., Vafadari, K., & Hieda, M. (2015). Current issues and emerging trends in medical tourism. IGI Global.

Csirmaz, É., & Pető, K. (2015). International trends in recreational and wellness tourism. Procedia Economics and Finance, 32(15), 755-762. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01458-6

Davies, P. (2020). Abta study highlights growing demand for wellness holidays. Retrieved January 18, 2023, from https://travelweekly.co.uk/articles/353976/abta-study-highlights-growingdemand-for-wellness-holidays

Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce. (2023). 9 trends of food and beverage industry for 2023-2026. Retrieved June 28, 2023, from https://www.ditp.go.th/post/146736

Destination Marketing UK. (2021). A hotel guide to mindfulness: Prioritising guests’ wellbeing. Retrieved June 28, 2023, from https://destination-marketing.co.uk/eco-hotels/creatingmindful-hotel/

Dimon, A. (2017). How millennials are disrupting the wellness travel market. Retrieved June 28, 2023, from http://www.travelmarketreport.com/articles/How-Millennials-areDisruptingthe-Wellness-Travel-Market

Global Wellness Institute. (2022). The Global wellness economy: Thailand. Retrieved January 18, 2023, from https://globalwellnessinstitute.org/geography-of-wellness/wellness-inthailand/

Goh, A.G. (2023). Beauty sleep: 7 luxury hotels and resorts in Asia that offer sleep packages to help you rest better. Tatler Asia. Retrieved April 3, 2023, from https://www.tatlerasia.com/lifestyle/travel/luxury-hotels-resorts-in-asia-sleep-packages-wellness-retreats

Guglielmi, S. (2023). 18 Incredible Eco Resorts in Thailand [2023]. Retrieved April 3, 2023, from https://www.everysteph.com/eco-resorts-in-thailand/

Health and Fitness Travel. (2023). Life Coaching Retreats. https://www.healthandfitnesstravel. com/life-coaching-retreats

Hotel Contract Beds. (2023). What is a Pillow Menu? (in Hotels and Resorts). Retrieved April 3, 2023, from https://www.hotelcontractbeds.co.uk/blog/what-is-a-pillow-menu

Huang, L., & Xu, H. (2014). A cultural perspective of health and wellness tourism in China. Journal of China Tourism Research, 10(4), 493–510. https://doi.org/10.1080/19388160.2014.951752

Illing, K. (2016). Medical hotels an approach to sustainable health in the leisure industry. In M. Smith & L. Puczkó (Eds.), The Routledge handbook of health tourism (pp. 246ข260).

Kelly, C. (2012). Wellness tourism: Retreat visitor motivations and experiences. Tourism Recreation Research, 37(3), 205–213. https://doi.org/10.1080/02508281.2012.11081709

Konu, H., & Laukkanen, T. (2009). Roles of motivation factors in predicting tourists’ intentions to make wellbeing holidays – a finnish case. Australian and New Zealand Marketing Academy (ANZMAC) Conference 2009, March, 1–9.

Lee, G. (2004). Spa style Europe: Therapies, cuisines, spas. New York: Weatherhill.

Lombarts, A., & Vork, J. (2013). Research on the preventive wellness in the Netherlands. In Health, Tourism and Hospitality. New York: Routledge.

MMed. (2023). Healthy food trends in 2023. Retrieved May 11, 2023 from https://mmed.com/food-trend-2566/

Mueller, H., & Kaufmann, E.L. (2001). Wellness tourism: Market analysis of a special health tourism segment and implications for the hotel industry. Journal of Vacation Marketing, 7(1), 5–17. https://doi.org/10.1177/135676670100700101

National Wellness Institute. (2023). The six dimensions of wellness. Retrieved June 28, 2023, from http://www.nationalwellness.org/?page=Six_Dimensions

Norman, A. (2012). The varieties of the spiritual tourist experience. Literature & Aesthetics, 22(2), 20–37.

Norman, A., & Pokorny, J.J. (2017). Meditation retreats: Spiritual tourism well-being interventions. Tourism Management Perspectives. 24(October), 201-207. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2017.07.012

Pebble Design. (2017). A wellness vacation is just the tonic for body, mind, heart and soul. Retrieved June 28, 2023, from https://pebbledesign.com/insights/a-wellness-vacationis-just-the-tonic-for-body-mind-heart-and-soul

Piuchan, M. (2021). Meditation retreat tourism in Thailand: Its emergence in tourism and effects on tourists’ health and well-being. Humanities, Arts and Social Sciences Studies, 21(2), 326–337. https://doi.org/10.14456/hasss.2021.30

Piuchan, M., & Prachansit, S. (2019). Hotel pioneers’ leadership styles: A case study on the founders of Oberoi Group and Soneva and Six Senses Resort and Spa. Tourism, 67(4). 375-388.

Piuchan, M., & Rattaprasert, A. (2019). Wellness Hotels and Resorts Trends in 2019. The 1st National Conference in Tourism and Humanities: Tourism in the tranformative era, 19-20 December 2019, 479–496.

Quore.com. (2020). Meditation and mindfulness in hospitality. Retrieved May 11, 2023. https://www.quore.com/blog/meditation-and-mindfulness-in-hospitality/

Sleep Review. (2023). New Capsule hotel set to open in Japan will monitor guests’ sleep. Retrieved August 30, 2023, from https://sleepreviewmag.com/sleep-diagnostics/consumer-sleep-tracking/new-capsule-hotel-japan-monitor-guests-sleep/

Smith, M. (2016). An overview of lifestyle trends and their impacts on health tourism. In M. Smith & L. Puczko (Eds.), The Routledge Handbook of Health Tourism (pp. 20–31). New York: Routledge.

Smith, M., & Puczkó, L. (2009). Health and wellness tourism. Oxford: Butterworth-Heinemann.

Smith, M., & Puczkó, L. (2014). Health, Tourism and Hospitality: Spas, Wellness and Medical Travel (Second edi). New York: Routledge.

Tchea, M. (2023). Pillow menus and sleep gummies: The new hotel trend that’s putting guests to sleep. Retrieved May 11, 2023, from https://www.smh.com.au/traveller/inspiration/pillow-menus-and-sleep-gummies-the-new-hotel-trend-that-s-putting-guests-to-sleep-20230823-p5dyu5.html

The Cloud. (2020). Forest bathing. Retrieved August 30, 2023, from https://readthecloud.co/forest-bathing/

The Retreat Company. (2023). Coaching and Life-Coaching Retreats. Retrieved August 30, 2023, from https://www.theretreatcompany.com/topics/coaching-life-coaching-retreats/

Travel to Wellnesss Magazine. (2018). 16 weight loss spas & fitness retreats for 2018. Retrieved May 11, 2023, from http://www.traveltowellness.com/weight-loss-spas-fitness-retreats/

Trive Wellness Clinic. (2023). Wellness trends 2023. Retrieved May 11, 2023, from https://www.thrivewellnessth.com/post/wellness-trend-2023

Voigt, C. (2010). Understanding wellness tourism: An Analysis of Benefits sought, health-promoting behaviours and positive psychological well- being. University of South Australia.

Westin Hotels and Resorts. (2023). Sleep Well at Westin. Retrieved August 30, 2023, from https://westin.marriott.com/wellness/sleep-well/

World Health Organisation. (1946). WHO definition of health. International Health Conference, 19-22 June 1946. http://www.who.int/about/definition/en/print.html

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-04-22

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ