ROLES AND LEADERSHIP OF LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS IN SING BURI PROVINCE

Authors

  • ชูตระกูล ไชยเสนา องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

Keywords:

Roles, Leadership

Abstract

The purposes of this research were to study: 1) to roles of local Administrative Organizations in Sing Buri Province; 2) to leadership of local Administrative Organizations in Sing Buri Province; and 3) to roles Affecting leadership of local Administrative Organizations in Sing Buri Province. The Sample Used in quantitative research is Employees who perform duties in the local government organization in Sing Buri Province in the amount of 310 people, The sample group Used in qualitative research, including High-level executives of local government organizations in Sing Buri Province, totaling 33 people. The instrumentation used in this research were questionnaire and In-depth interview. and data analyzed was carried out via statistical treatment of mean, standard deviation, and Multiple Regression Analysis. 

            The results were as follows: 1) Overall roles of local Administrative Organizations was at a high level. Individually, they could be rank from high to low as follows: The role of professional managers, Local symbolic role, Effective lead role, Role in driving good governance, The role is a democratic model, respectively. 2) Overall Leadership of local administrative organizations was at a high level. Individually, they could be rank from high to low as follows: Enthusiasm Knowledge in the job, followed by Honesty and Ethics Power Leadership and self confidence, respectively. 3) The roles of local administrative organizations upon leadership of local administrative organizations via linear equation coned predict administration by 76.70 percent. 4) The hypothesis testing found that roles of local administrative organizations Effective lead role, Local symbolic role, The role of professional managers, The role is a democratic model, Role in driving good governance of Leadership of local administrative organizations affairs with statistical significance at the level of .05.

Downloads

Download data is not yet available.

References

การุณันทน์ รัตนแสนวงษ์. (2556). บทบาทของผู้บริหารของผู้บริหารสตรีมหาวิทยาลัยภาครัฐและ ภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

กรรณิกา เรดมอนด์. (2559). ตัวบ่งชี้ทักษะภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.

ชุตินันท์ แดงสกล. (2556). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.

ประหยัด หงส์ทองคำ. (2540). การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช.

พวงเพ็ชร ชุนละเอียด. (2557). “ศึกษาบทบาทของผู้บริหารการบริหารในภาวะวิกฤติ และยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวยุคใหม่ เพื่อการแข่งขันเชิงสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ไทย”. วารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2. (พฤษภาคม สิงหาคม).

พิชญ์ณิฐา พรรณศิลป์. (2557). “บทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นในศตวรรษที่ 2”1. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2. หน้า 146-161.

รังสรรค์ ประเสริฐศรี. (2544). ภาวะผู้นำ. กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการพิมพ์.

สมหวัง พิธิยานุวัฒน์. (2552). “ระบบวิทยฐานะใหม่...หัวใจอยู่ที่เด็ก : ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา”. วารสารราชบัณฑิตยสภา. ปีที่ 34 ฉบับที่ 1. หน้า 25-87.

สิริพัฒน์ ลาภจิตร. (2550). ปัจจัยทีส่งผลต่อการตัดสินในมีส่วนร่วมของประชาชนในการ สนับสนุนการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอวารินชําราบ จังหวัด อุบลราชธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อรณิชชา ทศตา และคนอื่น ๆ. (2558). “การศึกษาความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดนครราชสีมา”. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ 2 วันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา.

อำนวย เหมือนวงศ์ธรรม. (2556). บทบาทผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมโครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษากรณีเขตพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.

Hersey, P., & Blanchard, K.H. (2006). Leading at a high – level. New Jersey: Prentice-Hall.

Krejcie R.V. and Morgan D.W. (1970). “Determining Sample Size for research Activities” Educational and psychological Management. Vol.80 : p 608.

Petrick, J. A. & Furr, D. S. (1995). Total quality in managing human resources. Delray Beach,Fla: St.Lucie Press.

Published

2020-12-31

How to Cite

ไชยเสนา ช. (2020). ROLES AND LEADERSHIP OF LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS IN SING BURI PROVINCE. Pathumthani University Academic Journal, 12(2), 303–316. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ptujournal/article/view/247168