อนาคตของอาเซียน ภายใต้ระบบโลกหลายขั้วอำนาจ

  • Thongchai Rodyoi RTARF
คำสำคัญ: ประชาคมอาเซียน, องค์การระหว่างประเทศ, โลกระบบหลายขั้วอำนาจ, ปัญหาทะเลจีนใต้

บทคัดย่อ

ประชาคมอาเซียนเป็นองค์การระหว่างประเทศ ลักษณะขององค์การความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีที่ตั้งซึ่งมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ เป็นเส้นทางเดินเรือ ทั้งเรือขนส่งสินค้าและเรือรบ ผลจากแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมโลกที่จะกลายเป็นระบบหลายขั้วอำนาจ ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเกิดการแข่งขันกันของอภิมหาอำนาจ สหรัฐอเมริกา จีน รัสเซีย อินเดีย และยุโรป ดินแดนของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน จึงถูกกระทบไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ และการทหาร และปัญหาทะเลจีนใต้ที่สร้างความตึงเครียดในภูมิภาคมากที่สุดที่กำลังเกิดขึ้น   อาเซียนต้องดำรงความร่วมมือและเป็นมิตรกับทุกประเทศ ต้องดำเนินความสัมพันธ์อย่างระมัดระวัง และใช้ประโยชน์จากมติและท่าทีของอาเซียนเป็นธงนำท่าทีของประเทศสมาชิก เพื่อลดแรงกดดันจากอภิมหาอำนาจให้ต้องเลือกข้างใดข้างหนึ่ง

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2021-04-30
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ (Academic Article)