แนวทางการพัฒนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

ผู้แต่ง

  • noppanan chunpradub ndc

คำสำคัญ:

ยุทธศาสตร์, ความมั่นคง, การวัดความมั่นคง, องค์การด้านความมั่นคง

บทคัดย่อ

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 ด้านความมั่นคงกำหนดให้มีการขับเคลื่อนให้บรรลุตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่กำหนด แต่จากผลการประเมินการดำเนินการตามแผนแม่บทประจำปี 2562 สรุปว่าด้านความมั่นคงอยู่ในสีแดงระดับวิกฤต บทความนี้อธิบายสาเหตุของปัญหาซึ่งเกิดจากการกำหนดกรอบความมั่นคงในยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน แนวความคิดการบริหารจัดการ และการวัดด้านความมั่นคงไม่สอดคล้องกับหลักวิชาการด้านความมั่นคง การจัดองค์การ และการวัดและประเมินผลด้านความมั่นคง และเสนอแนวทางพัฒนาการขับเคลื่อนตามแผนแม่บทในระยะที่ 2 (2566-2570) ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-10-03