แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรม

ผู้แต่ง

  • decha Chatutananant ndc

คำสำคัญ:

เศรษฐกิจหมุนเวียน, การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บทคัดย่อ

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นระบบเศรษฐกิจที่มีการวางแผนให้ทรัพยากรในระบบการผลิตทั้งหมดให้สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมและนํากลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อรับมือกับปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรในอนาคต การพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในบริบทของภาค อุตสาหกรรม เป็นการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่จะก่อให้เกิดการเติบโตอย่างสมดุลในทุกด้าน ไม่เพียงแต่เฉพาะด้านเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงมิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  มุ่งเน้นการปรับโครงสร้างการผลิตจากรูปแบบเดิมที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปสู่รูปแบบใหม่ที่คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การบริโภค การจัดการของเสีย และการนําวัตถุดิบกลับมาใช้ ใหม่ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดของเสีย และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่ประเทศไปพร้อมกัน โดยในบริบทของภาคอุตสาหกรรมไทย มีกรอบแนวทางการพัฒนาใน ๔ ด้าน คือ การผลิต การบริโภค การจัดการของเสีย และการใช้วัตถุดิบทุติยภูมิ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ประสบความสำเร็จ ต้องอาศัยการสนับสนุนเชิงนโยบายจากภาครัฐ  และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของภาคธุรกิจและผู้บริโภค

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-10-03