บทบาทของวัฒนธรรมกับการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • nopporn boonkaiw ndc

คำสำคัญ:

วัฒนธรรม, ทุนทางวัฒนธรรม, เศรษฐกิจสร้างสรรค์

บทคัดย่อ

    รัฐบาลไทยได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจด้วยแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของสินค้าและบริการที่มีความยั่งยืน ซึ่งการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในแต่ละสาขา ล้วนมีรากฐานจากการนำสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ มาเป็นองค์ประกอบในการสร้างคุณค่าหรือเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เปรียบเสมือนต้นน้ำของห่วงโซ่คุณค่าในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยเหตุผลความสำคัญดังกล่าว คณะผู้เขียนจึงต้องการนำเสนอให้เห็นถึงบทบาทของวัฒนธรรมกับการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมที่สามารถนำมาใช้ในการต่อยอดเป็นสินค้าและบริการที่หลากหลาย แต่ยังพบข้อจำกัดในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในการนี้ คณะผู้เขียนจึงได้เสนอแนวทางการใช้วัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยไว้ ๒ ประเด็นหลัก ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมและทุนมนุษย์

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-10-03