แนวทางการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อสร้างความมั่นคงทางสังคม

ผู้แต่ง

  • sakda wattatam -

คำสำคัญ:

ทุจริต, ประพฤติมิชอบ, ความมั่นคงทางสังคม

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาปัญหาและสาเหตุของการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางสังคม (2) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลกฎหมายที่บังคับใช้ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ (3) เพื่อศึกษาแนวทางการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อสร้างความมั่นคงทางสังคมอย่างยั่งยืน การศึกษานี้ใช้วิธีการดำเนินการเป็นวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสนทนากลุ่มและการวิเคราะห์เอกสาร แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่าปัญหาสาเหตุของการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเทศไทยส่งผลต่อมความมั่นคงทางสังคมไม่ว่าจะเป็นปัญหาการทุจริตในระบบราชการไทย ปัญหาด้านค่านิยมของสังคมไทย ปัญหาด้านกฎหมาย ปัญหาด้านองค์การ นอกจากนี้ กฎหมายระเบียบคำสั่งต่าง ๆ มีช่องว่างให้บางกลุ่มนำไปหาผลประโยชน์ และการบริหารจัดการภาครัฐยังไม่มีเสถียรภาพ สำหรับแนวทางการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้แก่ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เชื่อมโยงครอบคลุมสามารถบังคับใช้ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม   ควรมีการรณรงค์ให้บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน มีคามรู้ด้านการทุจริตคอรัปชัน รัฐบาลควรมีการกำหนดนโยบายคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตปลูกฝังค่านิยมให้ข้าราชการ รวมทั้งบุคลากรหน่วยงานของรับมีส่วนในการตรวจสอบและเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตตั้งแต่รากหญ้า การสร้างยุติธรรมชุมชนที่เข็มแข็งเพื่อเป็นการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างยั่งยืน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-09-05