การพัฒนากฎหมายสำหรับระบบบริหารเพื่อการบริบาลผู้สูงอายุ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้แต่ง

  • Adisuk noisuwan -

คำสำคัญ:

ความเป็นเมือง, ผู้สูงอายุ, ครอบครัวเดี่ยว, การบริบาล, ระบบบริหาร

บทคัดย่อ

ผลจากการประเทศไทยเป็นสังคมแห่งผู้สูงอายุ (Ageing society) รัฐจึงจำเป็นต้องเตรียมการเพื่อดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่สามารถตอบสนองต่อการดูแลผู้สูงอายุได้เท่าที่ควร แม้มีหน่วยงานรับผิดชอบหลายหน่วย และมีระบบดูแลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ตาม เพื่อแก้ไขปัญหานี้จึงเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักและใช้หลักการคน
ในชุมชนเป็นผู้ดูแล โดยเสนอมาตรการทางกฎหมายด้วยการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระบบบริหารเพื่อการบริบาลผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผสมผสานการมีผู้บริบาลแบบรับค่าตอบแทนกับแบบอาสาสมัครที่ต้องการสะสมเวลาให้ตนเองด้วยการสละเวลามาบริบาลผู้สูงอายุในชุมชนและสามารถใช้สิทธิเรียกร้องนี้ เมื่อตนเองเป็นผู้สูงอายุหรือที่เรียกว่าระบบ “แบ่งปันเพื่ออนาคต” อันจะเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับระบบบริบาลผู้สูงอายในชุมชนให้มีความมั่นยืนสืบไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-09-05