คณะที่ปรึกษา
ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/สังกัด
1
ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2
รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3
รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 4
ผศ.ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

บรรณาธิการภายนอก
ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/สังกัด
1
ศ.ดร.จำเนียร จวงตระกูล Far East University, South Korea
2
ศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
ศ.ดร.ประยงค์ แสนบุราณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
รศ.ดร.นิพันธ์ จิตะสมบัติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
7
รศ.ดร.ฉลอง ทับศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
8
รศ.ดร.ประพนธ์ เจียรกูล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
ผศ.ดร.กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
10
ผศ.ดร.ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
11
ผศ.ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12
ดร.วารุณี ลัภนโชคดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13
ดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บรรณาธิการ
ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/สังกัด
1
ผศ.ดร.ลัดดาวัลย์ สำราญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รองบรรณาธิการ
ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/สังกัด
1
ผศ.ดร.นวพร รัตนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กองบรรณาธิการ
ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/สังกัด
1
รศ.ดุษฎี พรหมทัต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2
รศ.สายหยุด อุไรสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3
ผศ.ดร.วสุธิดา นุริตมนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
4
ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ วรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
5
ผศ.ดวงจันทร์ สินโพธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
6
ดร.วิไลวรรณ วงศ์จินดา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
7
ดร.ปัชฌา ตรีมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
8
ดร.จิดาภา เร่งมีศรีสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
9
ดร.ธารนี นวัสนธี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
     

ฝ่ายจัดการฐานข้อมูล
ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/สังกัด
1
อ.เอกวิศว์ สงเคราะห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2
นายวรงค์ บุญนิมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ฝ่ายพิสูจน์อักษรและจัดเตรียมต้นฉบับ
ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/สังกัด
1
ผศ.นันทวดี วงษ์เสถียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2
อ.ผ่องพรรณ สาคะรังค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3
อ.อนุสรณ์ แซ่จันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
4
นางสาวอามีนะห์ ไชยธารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ