แจ้งการปรับจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

2022-04-22

เรียน ผู้เกี่ยวข้อง

          ด้วยวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงขอบเขตเรื่องจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ จากเดิมอย่างน้อย 2 ท่าน มาเป็น อย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักวิจัย ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565

ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2565

Vol. 7 No. 1 (2022): January - June 2022

Published: 2022-05-29

Editorial statement

ลัดดาวัลย์ สำราญ

Factors affecting decision to choose traditional and modern construction materials stores

Kantika Jantana, Tatre Jantarakolica, Korbkul Jantarakolica, Chonlada Sajjanit, Udomvit Chaisakulkiet, Soibuppha Sartmoon

12-23

The factors influencing the house buying decisions

Kwanchai Jantana, Tatre Jantarakolica, Korbkul Jantarakolica, Chonlada Sajjanit, Chaisakulkiet Chaisakulkiet, Sittiporn Intuwonges

24-37

The influence of unconditional accounting conservatism and corporate governance on real earning management

Surachai Am-ugsorn, Karaket Sutho, Chananut Thongsri, Nutkamon Thongkhow, Thanawan Ratchaniwong

55-67

The relationship between good corporate governance and earnings management

Malee Phomchaoon, Chaichan Bunson, Kanokporn Swangphop, Chettamas Borisuth, Nichaphat Ieamsa-ard, Thanya Utan, Narissara Srisanga

83-95

View All Issues