Contact

กองบรรณาธิการวารสารรูสมิแล กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

Principal Contact

เบญจมาศ รัตนพงศ์
กองบรรณาธิการวารสารรูสมิแล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
Phone 073313928- 45 ext. 5181

Support Contact

บศกร บือนา
Phone 073313928- 45 ext. 5177