Announcements

การเตรียมต้นฉบับสำหรับพิจารณาตีพิมพ์บทความลงในวารสารรูสมิแล

2019-08-08

การเตรียมต้นฉบับสำหรับพิจารณาตีพิมพ์บทความลงในวารสารรูสมิแล  คลิก

บทความที่วารสารรูสมิแลรับเข้าพิจารณาตีพิมพ์ มี 2 ประเภท คือ

1. กลุ่มบทความประเภทที่ 1: บทความวิชาการ, บทความวิชาการแปล, บทความวิจัย, และบทความปริทัศน์

1.1 กรณีเป็นบทความภาษาอังกฤษ ชื่อบทความ ชื่อผู้นิพนธ์และสังกัด บทคัดย่อ และคำสำคัญ เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

1.2 กรณีเป็นบทความภาษาไทยหรือภาษาอื่น ๆ  ชื่อบทความ ชื่อผู้นิพนธ์และสังกัด บทคัดย่อ และคำสำคัญ มีทั้ง ภาษาอังกฤษและภาษาไทยหรือภาษาอื่น ๆ

กลุ่มบทความประเภทที่ 1 จะต้องมีบทคัดย่อ  (Abtract) และคำสำคัญ (Keywords) เสมอ

2.กลุ่มบทความประเภทที่ 2: บทความทั่วไป สารคดี บันเทิงคดี บทวิจารณ์หนังสือ ข่าว กวี และบทความอื่น ๆ

2.1 กรณีเป็นบทความภาษาอังกฤษ ชื่อบทความ ชื่อผู้นิพนธ์และสังกัด เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

2.2 กรณีเป็นบทความภาษาไทยหรือภาษาอื่น ๆ ชื่อบทความ ชื่อผู้นิพนธ์และสังกัด เป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่น ๆ 

ในการจัดเตรียมต้นฉบับสำหรับการส่งเข้ารับพิจารณาเข้าตีพิมพ์นั้น ผู้เขียนจะต้องจัดเตรียมบทความในส่วนต่าง ๆและใช้แบบอักษร Cordia New ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ ดังนี้

 1. ส่วนชื่อบทความ: ใช้ตัวหนา ขนาด 20 pt.
 2. ส่วนข้อมูลผู้นิพนธ์: ใช้ตัวหนา ขนาด 18 pt. ประกอบด้วย
 • ชื่อ - สกุลผู้นิพนธ์
 • วุฒิการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการผู้นิพนธ์ (ต้องมีครบทุกคน) เช่น

            - วท.ม. (พัฒนาการมนุษย์), นักศึกษา

           - M.Sc. (Human Development), Student

           - Ph.D.(Demography), Assistant Professor

            - ปช.ด. (ประชากรศาสตร์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

            - Ph.D. (Educational Policy Studies), Lecturer

            - ปช.ด. (ประชากรศาสตร์), อาจารย์

 • สังกัดผู้นิพนธ์ เช่น

             - Faculty of ......, Prince of Songkla University

             - คณะ............., มหาวิทยาลัย.............................

              - โรงเรียน............ อำเภอ............ จังหวัด............

             - นักวิชาการอิสระ

             - นักเขียนอิสระ

              - ผู้สื่อข่าว สำนักข่าว..........................................

 •   อีเมล์ของผู้นิพนธ์หลัก
 •   หมายเลขโทรศัพท์ของผู้นิพนธ์หลัก
 1. ส่วนเนื้อหาบทความ: ใช้ขนาด 15 pt. ประกอบด้วย
 • หัวข้อ ใช้ตัวหนา
 • บทคัดย่อ (Abstract) ใช้ต้วเอียง และจะต้อง

            - มีเพียงย่อหน้าเดียว

             - มีความยาวไม่เกิน 250 คำ (ทั้ง TH และ EN)

             - มีคำสำคัญ (Keywords)

 • เนื้อหา ใช้ต้วเอียง
 • รูปภาพประกอบ

             -  ต้องเป็นรูปภาพที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เจ้าของผลงาน

             - ควรเป็นรูปภาพที่มีความคมชัดสูงหมาะสมสำหรับงานพิมพ์

             - รูปประกอบต้องระบุคำอธิบายภาพ ตัวอย่างเช่น ภาพ 1: ศาลหลักเมืองจังหวัดปัตตานี

 • เชิงอรรถ

              - ให้นำข้อความที่อธิบายความเชิงอรรถมาเรียงไว้ท้ายสุดของเนื้อหาบทความตามลำดับ (ก่อนรายการเอกสารอ้างอิง)

 • การอ้างอิง

               -ใช้คำว่า “เอกสารอ้างอิง”  ใช้ตัวหนา

                -ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบ APA Style

                -เรียงลำดับรายการอ้างอิงตามหลักพจนานุกรม

                -ให้หมวดแหล่งอ้างอิงภาษาอังกฤษขึ้นก่อน แล้วตามด้วยหมวดของแหล่งอ้างอิงภาษาไทยโดยไม่ต้องแยกประเภทแหล่งอ้างอิง

การส่งบทความเข้ารับพิจารณาตีพิมพ์ สามารถส่งได้ผ่านทางระบบ ThaiJO https://www.tci-thaijo.org/index.php/rusamelae/index โดยไฟล์บทความต้องเป็นไฟล์ .doc, .docx เท่านั้น

ขอเชิญชวนส่งบทความตีพิมพ์

2018-08-16

Banner_invie.jpgกองบรรณาธิการวารสารรูสมิแล ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ นักเขียน และผู้สนใจทั่วไป ส่งบทความวิชาการ-วิจัย บทความปริทัศน์ บทความสารคดี และบันเทิงคดีเกี่ยวกับบริบทภาคใต้ โดยสามารถส่งเข้ารับการพิจารณาได้ตลอดปีมายังกองบรรณาธิการวารสารรูสมิแล โดยส่งผ่านระบบการจัดการวารสารออนไลน์ Thai Journals Online (ThaiJO) เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rusamelae/login