Announcements

 • การเตรียมต้นฉบับสำหรับพิจารณาตีพิมพ์บทความลงในวารสารรูสมิแล

  2019-08-08

  การเตรียมต้นฉบับสำหรับพิจารณาตีพิมพ์บทความลงในวารสารรูสมิแล  คลิก

  บทความที่วารสารรูสมิแลรับเข้าพิจารณาตีพิมพ์ มี 2 ประเภท คือ

  1. กลุ่มบทความประเภทที่ 1: บทความวิชาการ, บทความวิชาการแปล, บทความวิจัย, และบทความปริทัศน์

  1.1 กรณีเป็นบทความภาษาอังกฤษ ชื่อบทความ ชื่อผู้นิพนธ์และสังกัด บทคัดย่อ และคำสำคัญ เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

  1.2 กรณีเป็นบทความภาษาไทยหรือภาษาอื่น ๆ  ชื่อบทความ ชื่อผู้นิพนธ์และสังกัด บทคัดย่อ และคำสำคัญ มีทั้ง ภาษาอังกฤษและภาษาไทยหรือภาษาอื่น ๆ

  กลุ่มบทความประเภทที่ 1 จะต้องมีบทคัดย่อ  (Abtract) และคำสำคัญ (Keywords) เสมอ

  2.กลุ่มบทความประเภทที่ 2: บทความทั่วไป สารคดี บันเทิงคดี บทวิจารณ์หนังสือ ข่าว กวี และบทความอื่น ๆ

  2.1 กรณีเป็นบทความภาษาอังกฤษ ชื่อบทความ ชื่อผู้นิพนธ์และสังกัด เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

  2.2 กรณีเป็นบทความภาษาไทยหรือภาษาอื่น ๆ ชื่อบทความ ชื่อผู้นิพนธ์และสังกัด เป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่น ๆ 

  ในการจัดเตรียมต้นฉบับสำหรับการส่งเข้ารับพิจารณาเข้าตีพิมพ์นั้น ผู้เขียนจะต้องจัดเตรียมบทความในส่วนต่าง ๆและใช้แบบอักษร Cordia New ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ ดังนี้

  1. ส่วนชื่อบทความ: ใช้ตัวหนา ขนาด 20 pt.
  2. ส่วนข้อมูลผู้นิพนธ์: ใช้ตัวหนา ขนาด 18 pt. ประกอบด้วย
  • ชื่อ - สกุลผู้นิพนธ์
  • วุฒิการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการผู้นิพนธ์ (ต้องมีครบทุกคน) เช่น

              - วท.ม. (พัฒนาการมนุษย์), นักศึกษา

             - M.Sc. (Human Development), Student

             - Ph.D.(Demography), Assistant Professor

              - ปช.ด. (ประชากรศาสตร์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

              - Ph.D. (Educational Policy Studies), Lecturer

              - ปช.ด. (ประชากรศาสตร์), อาจารย์

  • สังกัดผู้นิพนธ์ เช่น

               - Faculty of ......, Prince of Songkla University

               - คณะ............., มหาวิทยาลัย.............................

                - โรงเรียน............ อำเภอ............ จังหวัด............

               - นักวิชาการอิสระ

               - นักเขียนอิสระ

                - ผู้สื่อข่าว สำนักข่าว..........................................

  •   อีเมล์ของผู้นิพนธ์หลัก
  •   หมายเลขโทรศัพท์ของผู้นิพนธ์หลัก
  1. ส่วนเนื้อหาบทความ: ใช้ขนาด 15 pt. ประกอบด้วย
  • หัวข้อ ใช้ตัวหนา
  • บทคัดย่อ (Abstract) ใช้ต้วเอียง และจะต้อง

              - มีเพียงย่อหน้าเดียว

               - มีความยาวไม่เกิน 250 คำ (ทั้ง TH และ EN)

               - มีคำสำคัญ (Keywords)

  • เนื้อหา ใช้ต้วเอียง
  • รูปภาพประกอบ

               -  ต้องเป็นรูปภาพที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เจ้าของผลงาน

               - ควรเป็นรูปภาพที่มีความคมชัดสูงหมาะสมสำหรับงานพิมพ์

               - รูปประกอบต้องระบุคำอธิบายภาพ ตัวอย่างเช่น ภาพ 1: ศาลหลักเมืองจังหวัดปัตตานี

  • เชิงอรรถ

                - ให้นำข้อความที่อธิบายความเชิงอรรถมาเรียงไว้ท้ายสุดของเนื้อหาบทความตามลำดับ (ก่อนรายการเอกสารอ้างอิง)

  • การอ้างอิง

                 -ใช้คำว่า “เอกสารอ้างอิง”  ใช้ตัวหนา

                  -ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบ APA Style

                  -เรียงลำดับรายการอ้างอิงตามหลักพจนานุกรม

                  -ให้หมวดแหล่งอ้างอิงภาษาอังกฤษขึ้นก่อน แล้วตามด้วยหมวดของแหล่งอ้างอิงภาษาไทยโดยไม่ต้องแยกประเภทแหล่งอ้างอิง

  การส่งบทความเข้ารับพิจารณาตีพิมพ์ สามารถส่งได้ผ่านทางระบบ ThaiJO https://www.tci-thaijo.org/index.php/rusamelae/index โดยไฟล์บทความต้องเป็นไฟล์ .doc, .docx เท่านั้น

  Read more about การเตรียมต้นฉบับสำหรับพิจารณาตีพิมพ์บทความลงในวารสารรูสมิแล
 • สมัคร/ต่ออายุสมาชิกวารสารรูสมิแล

  2017-01-05

  บอกรับสมาชิกวารสาร507.png

  คลิกเพื่อสมัครหรือต่ออายุออนไลน์

  หากไม่ประสงค์จะสมัคร/ต่ออายุออนไลน์ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการต่ออายุหรือสมัครได้ที่ คลิก

  Read more about สมัคร/ต่ออายุสมาชิกวารสารรูสมิแล