Editorial Team

เจ้าของ
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ที่ปรึกษา
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ดร.กมล ทัศนาญชลี    สภาศิลปกรรมไทย สหรัฐอเมริกา สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ส.ว.ช.
ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา   ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดี มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา
ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์   ศูนย์สังคีตศิลป์  ธนาคารกรุงเทพ
รองศาสตราจารย์ประพนธ์ เรืองณรงค์   นักวิชาการอิสระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะเนาะ ยูเด็น   นักวิชาการอิสระ
รองศาสตราจารย์ยงยุทธ ชูแว่น   นักวิชาการอิสระ
รองศาตราจารย์สมปราชญ์ อัมมะพันธุ์   นักวิชาการอิสระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์   สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรณาธิการ
รศ.ดร.พิเชฐ แสงทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ผศ.ดร.ซัมซู สาอุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


ผู้ช่วยบรรณาธิการ   
สมัชชา นิลปัทม์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย อุดมพันธ์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คณะบรรณาธิการ
โซรยา จามจุรี   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ โซะเฮง   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุมาน หะยีมะแซ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธพล มงคลวรวรรณ   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วาที ทรัพย์สิน   มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
รองศาสตราจารย์วิมล ดำศรี   นักวิชาการอิสระ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ ภักดีคำ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลรอนิง สือแต   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


บรรณาธิการจัดการ
เบญจมาศ  รัตนพงศ์    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


ศิลปกรรมรูปเล่ม และแบบปก
บศกร บือนา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี