ขอเชิญชวนส่งบทความตีพิมพ์

2022-03-08

กองบรรณาธิการวารสารรูสมิแล ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ นักเขียน และผู้สนใจทั่วไป ส่งบทความวิชาการ-วิจัย บทความปริทัศน์ บทความสารคดี และบันเทิงคดีเกี่ยวกับบริบทภาคใต้ โดยสามารถส่งเข้ารับการพิจารณาได้ตลอดปีมายังกองบรรณาธิการวารสารรูสมิแล โดยส่งผ่านระบบการจัดการวารสารออนไลน์ Thai Journals Online (ThaiJO) เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rusamelae/login