พัฒนาการวรรณกรรมบรูไน

Main Article Content

ดลมนรรจน์ บากา

Abstract

วรรณคดีแต่ละเชื้อชาติ  แต่ละภาษาย่อมสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งรวมถึงวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ  วัฒนธรรมมลายูบรูไนได้สะท้อนภาพอย่างชัดเจนจากหนังสือ Hukum Kanun ซึ่งเป็นวรรณกรรมที่มีค่าของบรูไน  แสดงให้เห็นถึงสภาพของบ้านเมืองและความเป็นอยู่ของชาวบรูไน..... (อ่านต่อ)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
บากาด. (2015). พัฒนาการวรรณกรรมบรูไน. RUSAMILAE JOURNAL, 36(2), 18-30. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rusamelae/article/view/43349
Section
บทความวิชาการ