พัฒนาการวรรณกรรมเขมรสมัยใหม่

Main Article Content

รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ

Abstract

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2417 เป็นต้นมา ประเทศกัมพูชาได้ตกเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศส ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของไทยและรัชการสมเด็จพระนโรดมบรมรามเทวาวตารของกัมพูชา  อย่างไรก็ดีการแทรกแซงการเืองโดยฝรั่งเศส...  (อ่านต่อ)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ภักดีคำร. (2015). พัฒนาการวรรณกรรมเขมรสมัยใหม่. RUSAMILAE JOURNAL, 36(2), 68-88. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rusamelae/article/view/43352
Section
บทความวิชาการ