อ่าน (ใหม่) เรื่องสั้นว่าด้วย “การอยู่ร่วมกัน” ในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ ในรอบหนึ่งทศวรรษแห่งความรุนแรง (พ.ศ.2547-2557)

Authors

  • พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

นาคอุไรรัตน์ พ. (2016). อ่าน (ใหม่) เรื่องสั้นว่าด้วย “การอยู่ร่วมกัน” ในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ ในรอบหนึ่งทศวรรษแห่งความรุนแรง (พ.ศ.2547-2557). RUSAMILAE JOURNAL, 35(3), 9–22. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rusamelae/article/view/56138