เรื่องในบ้าน: คาทอลิกกับชีวิตแห่งการต่อรองในสังคมมลายูมุสลิมและความรุนแรงถึงตาย

Authors

  • พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

Keywords:

คนกลุ่มน้อยนิด, ชาวคาทอลิก, ชีวิต แห่งการต่อรอง, ความรุนแรงถึงตาย, สามจังหวัดชายแดนใต้

Abstract

การดำรงอยู่ของชาวคาทอลิกในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในฐานะ “คนกลุ่มน้อยนิด” ร้อยละ
0.03 ท่ามกลางประชากรกลุ่มใหญ่ชาวมลายูมุสลิม
อย่างแทบไม่ถูกมองเห็น บทความนี้นำเสนอภาพ
ปฏิสัมพันธ์และการต่อรองของชีวิตอย่างเข้มข้น
ของผู้คนสามศาสนาและวัฒนธรรมในบ้านของ
ชาวคาทอลิกหลังหนึ่งในปัตตานี เพื่อชี้ให้เห็นการ
ดำรงอยู่ร่วมกันในพื้นที่ทางสังคมการเมืองหน่วย
ที่เล็กที่สุด คือ สถาบันครอบครัว ซึ่งมีระดับการ
ปะทะต่อรองอย่างเข้มข้นที่สุด และสำคัญที่สุดต่อ
การดำรงอยู่ร่วมกันในชีวิตประจำวันขณะที่นอก
บ้านถูกกำกับด้วยความขัดแย้งอย่างรุนแรงถึงตาย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

นาคอุไรรัตน์ พ. (2017). เรื่องในบ้าน: คาทอลิกกับชีวิตแห่งการต่อรองในสังคมมลายูมุสลิมและความรุนแรงถึงตาย. RUSAMILAE JOURNAL, 38(2), 9–34. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rusamelae/article/view/95417