ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของบัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Main Article Content

รัชดาภรณ์ ปิ่นรัตนานนท์

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ข้อมูลด้านการทำงาน ระดับรายได้และค่าตอบแทนของบัณฑิต ประชากรคือบัณฑิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2552 ทั้ง
5 วิทยาเขต สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) จำนวน 332 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผล ได้แก่
ร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการทดสอบค่าเฉลี่ยด้วยค่าที (t-test) และการวิเคราะห์การ
ถดถอยแบบพหุคูณ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ผลพบว่าบัณฑิตส่วนใหญ่เป็นหญิง คะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากับ 2.95 เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา เวลาว่างใช้งาน
อินเทอร์เน็ต ทำงานในภาคเอกชนตรงกับสาขาที่สำเร็จคิดเป็นร้อยละ 95.40 รายได้และค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิต อยู่ระหว่าง 13,987.26 ถึง
15,478.05 บาท สวัสดิการเพิ่มเฉลี่ยเดือนละ 5,606.90 บาท ระยะเวลาทำงานปัจจุบันในองค์กรเฉลี่ย 24.70 เดือน การศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า
คิดเป็นร้อยละ 10.88 การทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยที่ไม่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลและระยะเวลาที่ใช้ในการหางาน
สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้แก่ปัจจัยทางการเรียน ระดับคะแนนหมวดวิชาเอก คะแนนเฉลี่ยสะสมของบัณฑิต และชื่อปริญญาบัตร
จากปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสามารถสร้างสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ 2 สมการคือผลสัมฤทธิ์ด้านรายได้และค่าตอบแทน (INCOME)
ผลสัมฤทธิ์ด้านการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และความพึงพอใจในการทำงาน (ACHIEVEMENT)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article