การพัฒนาแบบฟอร์มและกระบวนการจัดทำบัญชีครัวเรือน ตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง

Main Article Content

สรียา วิจิตรเสถียร

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาแบบฟอร์มในการจัดทำบัญชีครัวเรือนและกระบวนการจัดทำบัญชีครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์
ในการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของครัวเรือน รวมถึงการสร้างความตระหนักและจิตสำนึกของประชาชนในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงด้วย
กระบวนการจัดทำบัญชีครัวเรือน ผลจากการดำเนินการวิจัยทำให้ได้แบบฟอร์มในการจัดทำบัญชีครัวเรือนและกระบวนการจัดทำบัญชีครัวเรือนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 1) แบบประเมินภาวะเศรษฐกิจและหนี้สินของครัวเรือน2)สมุดบัญชีครัวเรือนตามปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 3) แบบ
สรุปรายรับ-รายจ่าย และสรุปยอดรายจ่ายเพื่อการออมของครัวเรือน 4) แบบกำหนดเป้าหมายเพิ่มรายรับ ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นในเดือนถัดไปและ 5) แบบ
ติดตามและประเมินผลการจัดทำบัญชีครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง
ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบบฟอร์มและกระบวนการจัดทำบัญชีครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้พัฒนาขึ้น พบว่า หลังจากที่ครัวเรือน
กลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 155 ครัวเรือน ได้จัดทำบัญชีครัวเรือนตามแบบฟอร์มและกระบวนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงครบระยะเวลา 6 เดือน ครัวเรือน
ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการจัดทำบัญชีครัวเรือนมาก่อนมีทัศนคติต่อการจัดทำบัญชีครัวเรือนโดยภาพรวม เป็นไปในทางที่ดีกว่าครัวเรือนที่เคยมี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article