อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อคุณค่าตราสินค้า ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการเติมเงินออนไลน์แฮปปี้ ในร้านสะดวกซื้อเขตราชเทวี

Main Article Content

อัมพล ชูสนุก
วันวิสา อยู่พุ่ม

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อคุณค่าตราสินค้า ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการเติมเงินออนไลน์แฮปปี้ในร้านสะดวกซื้อเขตราชเทวีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ประกอบด้วยตัวแปรแฝงจำนวน 10 ตัวแปร
ได้แก่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ประกอบด้วยตัวแปรแฝง ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนักงาน สิ่งอำนวยทางกายภาพ และกระบวนการในการให้บริการ คุณค่าตราสินค้า ความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการเติมเงินออนไลน์แฮปปี้ในร้านสะดวกซื้อเขตราชเทวี ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยโดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ ทำการวิจัยเชิงประจักษ์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าที่ใช้บริการเติมเงินออนไลน์แฮปปี้ในร้านสะดวกซื้อเขตราชเทวีจำนวน 412 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าร้อยละ และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
ผลการวิจัยแสดงว่าโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อคุณค่าตราสินค้า ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการเติมเงินออนไลน์แฮปปี้ในร้านสะดวกซื้อเขตราชเทวีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี ค่าไค-สแควร์ เท่ากับ 458.114 ที่องศาอิสระ (df)
448 ค่าความน่าจะเป็น (p-value) เท่ากับ 0.360 ไค-สแควร์สัมพัทธ์ (χ2/df) เท่ากับ 1.023 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.938 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ (AGFI) เท่ากับ 0.913 ค่าดัชนีวัดระดับความ
สอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.998 ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของส่วนที่เหลือมาตรฐาน (SRMR)เท่ากับ 0.037 ค่าดัชนีค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.007 นอกจากนี้ผลการ
วิจัยยังพบว่า (1) ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมิติด้านราคามีอิทธิพลทางบวกต่อคุณค่าตราสินค้า (2) ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมิติด้านพนักงานมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณค่าตราสินค้า (3) ส่วนประสมทางการตลาดการบริการในมิติด้านสิ่งอำนวยทางกายภาพมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณค่าตราสินค้า (4) ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมิติด้านกระบวนการให้บริการมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณค่าตราสินค้า (5) คุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้า และ (6) ความพึงพอใจของลูกค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้า

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article