ระบบการสอนเสริมอัจฉริยะ: นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่

Main Article Content

วิไลรัตน์ ยาทองไชย
จิติมนต์ อั่งสกุล

Abstract

ระบบการสอนเสริมอัจฉริยะคือนวัตกรรมสำหรับการเรียนรู้ที่ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงผู้เรียน ในการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน และเนื้อหาทางการเรียนให้เหมาะกับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน นอกจากนี้ยังช่วยเหลือผู้เรียนในการจัดสื่อเพื่อการเรียนรู้ ติดตามและประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยความสามารถทางปัญญาประดิษฐ์ ระบบการสอนเสริมอัจฉริยะประกอบด้วยโมดูลมาตรฐาน 4 องค์ประกอบ คือ โมดูลฐานความรู้โมดูลผู้เรียน โมดูลการสอน และโมดูลส่วนต่อประสาน สำหรับการวิจัยและพัฒนาระบบการสอนเสริมอัจฉริยะถือเป็นการรวมวิทยาการในหลายสาขาซึ่งในปัจจุบันมีแนวโน้มไปสู่การสอนเสริมสำหรับเนื้อหาการปฏิบัติโดยการนำเสนอความรู้ที่ขาดหายไประหว่างการเรียนภาคปฏิบัติเพื่อเป็นส่วนเติมเต็มของการเรียนการสอนในห้องเรียน นอกจากนี้การเพิ่มความสามารถของระบบการสอนเสริมอัจฉริยะยังมีการนำเทคนิคการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียนเข้ามาใช้ ซึ่งเทคนิคนี้จะให้คำแนะนำตามคุณลักษณะของผู้เรียนโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามที่คาดหวังสำหรับการประเมินผลระบบนั้นได้ใช้รูปแบบของการประเมินผลย่อย และการประเมินผลรวม ตลอดจนคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้เรียนและวงการศึกษา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Article