ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการจัดการการศึกษาของหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต

Main Article Content

ธเนศ บุญญเศรษฐกุล
ธรา อั่งสกุล
จิติมนต์ อั่งสกุล

Abstract

ในปัจจุบัน การประเมินคุณภาพการศึกษาถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งการประเมินนั้นได้อาศัยตัวบ่งชี้ทางการศึกษาที่องค์กรต่าง ๆ ได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ งานวิจัยที่ผ่านมามุ่งศึกษาและวิเคราะห์หาตัวบ่งชี้ที่ส่งผลต่อเป้าหมายทางการศึกษาที่ต้องการเท่านั้น ยังไม่พบงานวิจัยใดที่วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้เหล่านั้นว่ามีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไร ดังนั้นจึงไม่สามารถนำตัวบ่งชี้เหล่านั้นไปใช้ในการวางแผนเพื่อให้การศึกษามีคุณภาพได้มากเท่าที่ควร บทความนี้จึงนำเสนอการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการจัดการการศึกษาของหลักสูตรปริญญาบัณฑิต โดยอาศัยการรวบรวมตัวบ่งชี้ที่มีผลต่อการจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และใช้เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรงเข้ามาช่วยในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ พร้อมทั้งทำนายค่าของตัวบ่งชี้เป้าหมายผลการทดลองพบว่า ตัวบ่งชี้เหล่านั้นมีค่าความสัมพันธ์กันกับข้อมูลที่เก็บได้ โดยมีค่าคลาดเคลื่อนในการทำนายอยู่ในเกณฑ์ต่ำ นั่นก็คือผลลัพธ์ที่ได้จากการทำนายค่าของตัวบ่งชี้เป้าหมายมีความแม่นยำสูง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article