ระบบบันทึกการเข้าชั้นเรียนผ่านบลูทูธ

Authors

  • วรินทร เจนชัย School of Information Technology, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima
  • จิติมนต์ อั่งสกุล School of Information Technology, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima
  • ธรา อั่งสกุล School of Information Technology, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima

Keywords:

Bluetooth, Cell Phone, Class Attendance

Abstract

การตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนและได้รับความรู้

จากอาจารย์ได้เต็มที่ แต่อย่างไรก็ตามจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นทำให้การตรวจสอบชื่อใช้เวลานานการเซ็นชื่อนั้นนักศึกษาสามารถเซ็นชื่อแทนเพื่อนได้ การตรวจสอบบัตรนักศึกษาโดยอาศัยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีหรือบาร์โค้ดมีข้อจำกัดในเรื่องการฝากบัตรเพื่อนเพื่อทำการตรวจสอบรายชื่อแทน หรือนักศึกษาเดินเข้ามาตรวจสอบรายชื่อแล้วเดินออกไปโดยไม่ได้นั่งเรียนจริง ดังนั้นบทความนี้จึงได้นำเสนอการพัฒนาระบบบันทึกการเข้าชั้นเรียนอัตโนมัติผ่านบลูทูธที่มีชื่อเรียกว่า บลูการ์ด เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการนำเทคโนโลยีบูลทูธที่มีอยู่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ ระบบดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้ว่านักศึกษานั่งเรียนอยู่จริงตลอดทั้งคาบเรียน จากการทดสอบพบว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 85.29 มีระยะทางในการตรวจพบที่ 10 เมตรขึ้นไป และจากการทดสอบในห้องเรียนจริงพบว่าระบบบลูการ์ด มีความสามารถในการตรวจสอบรายชื่อครอบคลุมเฉลี่ยร้อยละ 95.59 ในห้องขนาดสูงสุด 300 ที่นั่ง ซึ่งครอบคลุมการใช้ประโยชน์ถึงร้อยละ 97.46 ของการใช้ห้องเรียนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การประเมินความสามารถในการใช้งานได้ของระบบจากผู้เชี่ยวชาญใน 2 มิติ คือ 1) การใช้แบบสอบถาม พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยพึงพอใจมากที่สุดด้านประสิทธิภาพของระบบ ในส่วนของการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาได้รวดเร็วช่วยลดระยะเวลาในการตรวจสอบรายชื่อได้ และการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชั้นเรียนได้ตลอดช่วงเวลาที่เปิดใช้งานซึ่งเป็นคุณลักษณะของระบบตรวจสอบรายชื่อที่แตกต่างจากระบบอื่น และ 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อระบบมาก เนื่องจากระบบสามารถช่วยลดระยะเวลาในการตรวจสอบรายชื่อได้จริง สามารถติดตามพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาได้ในเบื้องต้น และระบบมีการประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ได้เป็นอย่างดี

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Research Article