วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นในออสเตรเลีย

Main Article Content

วีรพงษ์ พลนิกรกิจ

Abstract

วิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นในออสเตรเลียตอบสนองความต้องการของคนในทุกชุมชนทั้งเชิงความเชื่อและเชิงสังคม สะท้อนสิทธิความเท่าเทียมกันในการเข้าถึง มีส่วนร่วม และใช้ประโยชน์ในสื่อของประชาชน ในประเด็นศาสนานั้นมีเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงวิชั่น สถานีวิทยุชุมชนพระคริสตธรรมเรมา และวิทยุชุมชนมุสลิมที่ตอบสนองความสนใจและความเชื่อในศาสนาที่แตกต่างกันของคนในสังคม ในขณะที่วิทยุกระจายเสียงสำหรับผู้มีอุปสรรคในการอ่านสิ่งพิมพ์ช่วยผู้มีอุปสรรคในการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ได้มีโอกาสเข้าถึง มีส่วนร่วม และใช้ประโยชน์จากสื่อวิทยุกระจายเสียงเท่าเทียมกับคนปกติ เช่นเดียวกับกลุ่มชาติพันธ์ุในออสเตรเลียที่ได้เข้าถึงและมีส่วนร่วมในสื่อวิทยุกระจายเสียง เพื่ออนุรักษ์ภาษาวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของตนเองไว้ สำหรับกลุ่มผู้หญิงและเยาวชนได้ใช้สื่อวิทยุฯ เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้และเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงแก่กลุ่มผู้หญิงด้วยกันและสังคม และเป็นพื้นที่สำหรับเยาวชนในการผลิตสื่อด้วยตนเองเพื่อกลุ่มเยาวชนเอง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Article

References

Australian Broadcasting Corporation, (2008). ABC : History. [On-line]. Available: http://www.abc.net.au

Barnett, B. (1992). ‘Talkback radio’, in Baird, L. (ed.), Guide to radio production. Sydney: AFTRS Publishing.

Charley, P. (1992). A History of radio in Australia, in Baird, L. (ed.), Guide to radio production. Sydney:
AFTRS Publishing.

Community Broadcasting Association of Australia, (2011). Community Radio Network [On-line]. Available:
http://www.cbaa.org.au

Community Radio Federation Ltd, (2009). 3CR 855am, Annual Report 2009. Victoria Australia.

Davis, G. (1988). Breaking up the ABC. Sydney: Allen and Unwin.

Earle, L. and R. Fopp. (1999). Introduction to Australian society: a sociological overview (3rd edn), Sydney:
Harcourt Brace.

Jacka, E. (2000). ‘Public service TV: an endangered species’, in Turner G. and S. Cunningham (eds.), The
Australian TV book. Sydney: Allen and Unwin.

McNair Ingenuity Research Ltd., (2010). Community Radio National Listener Survey, Summary Report of
Findings. New South Wales.

Muslim Community Radio, (2011). About Us [On-line]. Available: http://www.2mfm.org

Radio 4RPH, (2008). General Information [On-line]. Available: http://uqconnect.net Rhema, (2011). Rhema
FM Program guide [On-line]. Available: http://www.rhemafm.com.au

Rhema FM central coast 94.9, (2011). Volunteers Needed [On-line]. Available: http://www.rhemacentralcoast.
com.au

RPH Australia, (2003). RPH Services [On-line]. Available: http://www.rph.org.au

SBS, (2002). SBS Radio [On-line]. Available: http://www.sbs.com.au/sbscorporate/index.html?id=378

Semmler, C. W. (1981). The ABC: Aunt Sally and sacred cow. Carlton, Victoria: Melbourne University Press.

Special Broadcasting Service, (2010). Our Story [On-line]. Available: http://www.sbs.com.au/aboutus/our-story/
index/id/10/h/Radio

The Australian Attorney-General’s Department, (2004). Broadcasting Services Act 1992 [On-line]. Available:
http://scaleplus.law.gov.au/html/pasteact/0/136/top.htm

The Australian Attorney-General’s Department, (2004). Special Broadcasting Service Act 1991 [On-line].
Available: http://scaleplus.law.gov.au/html/pasteact/0/132/0/PA000110.htm

The Australian Communications and Media Authority, (2011). Advertisements on radio and TV [On-line].
Available: http://www.acma.gov.au

The National Ethnic and Multicultural Broadcasters’ Council, (2011). AboutUs [On-line]. Available: http://
www.nembc.org.au/info_pages_nembc.php/pages_id/129

The Student Youth Network Inc., (2008). About SYN [On-line]. Available: http://syn.org.au

Women on the line, (2011). About Women on the Line [On-line]. Available: http://www.womenontheline.org.au

4MBS Classic FM 103.7, (2009). Bequests [On-line]. Available: http://www.4mbs.com.au

6EBA 95.3 FM World radio, (2011). AboutUs [On-line]. Available: http://www.6eba.com.au/1/AboutUs.php
_