การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: ทางเลือกใหม่ของการท่องเที่ยวไทย

Main Article Content

ภัยมณี แก้วสง่า
นิศาชล จำนงศรี

Abstract

ปัจจุบันพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวได้เปลี่ยนแปลงไป นักท่องเที่ยวต้องการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว จึงเกิดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว ประเทศไทยมีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์จึงมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย ทั้งผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ แต่เมื่อวิเคราะห์ศักยภาพของประเทศไทยด้านองค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวตามกรอบแนวคิดของการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พบว่า ประเทศไทยมีปัจจัยสนับสนุนหลายประการในการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งการศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้จะช่วยให้การจัดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่นี้มีแบบแผนที่ชัดเจน และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สร้างรายได้ให้กับประเทศ และนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Article

References

บูรชัย ศิริมหาสาคร. (2550). จัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ. กรุงเทพฯ: แสงดาว.

ประภัทร สุทธาเวศ. (2550). วิวัฒนาการและพัฒนาการการท่องเที่ยว. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิต.

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล. (2554). การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: ต่อยอด เพิ่มคุณค่า หาจุดต่าง [ออนไลน์]. ได้จาก:
http://www.etatjournal.com/upload/245/9_Creative_Tourism.pdf

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2554). ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) [ออนไลน์]. ได้จาก: http://www.nesdb.go.th/Default .aspx?tabid=395

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน. (2552). การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ [ออนไลน์].
ได้จาก: http://www.dasta.or.th/th/Sustain/sub_sustain.php?SystemModuleKey=Create &Active=
Create_Guide

Goeldner, C. R.and Ritchies, B. J. (2006). Tourism: Principles, practices and philosophies. New Jersey: John
Wiley and Sons.

Richards, G. and Wilson, J. (2006). Developing creativity in tourist experiences: A solution to the serial
reproduction of culture. Tourism management 27: 1209–1223.

Richards, G. (2010a). Creative Tourism and Local Development. In Wurzburger, R. (Ed.). Creative Tourism A
Global Conversation how to provide unique creative experiences for travelers worldwide: at present
at the 2008 Santa Fe & UNESCO International Conference on Creative Tourism in Santa Fe.
(pp. 78–90). New Mexico. USA.

Wurzburger, R. (2010). Introduction to the Santa Fe & UNESCO International Conference A Global Conversation
on Best Practices and New Opportunities. In Wurzburger, R. (Ed.). Creative Tourism A Global
Conversation how to provide unique creative experiences for travelers worldwide: at present at the
2008 Santa Fe & UNESCO International Conference on Creative Tourism in Santa Fe. (pp. 15–25).
New Mexico. USA.