ความผูกพัน ความไว้วางใจ และการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ซ่อนเร้นของผู้บริหารในอุตสาหกรรมการผลิต

Main Article Content

ศิริรัตน์ นีสันเทียะ
มัลลิกา สังข์สนิท

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความผูกพัน ระดับความไว้วางใจ และระดับการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ซ่อนเร้นในเครือข่ายทางสังคมที่ไม่เป็นทางการ ของผู้บริหารในภาคอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดนครราชสีมา และ 2) ลักษณะความสัมพันธ์ของความผูกพัน ความไว้วางใจ และการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ซ่อนเร้นในเครือข่ายทางสังคมที่ไม่เป็นทางการของผู้บริหารในภาคอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารระดับต้นจนถึงระดับกลางในหน่วยงานจัดซื้อ การผลิต ควบคุมคุณภาพ การตลาด การเงินหรือบัญชี และทรัพยากรมนุษย์ ในอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางขึ้นไป จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 226 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารมีระดับความผูกพันและระดับความไว้วางใจระดับปานกลาง มีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ซ่อนเร้นในระดับต่ำ เมื่อนำมาศึกษาความสัมพันธ์พบว่า ความผูกพันในเครือข่ายทางสังคมมีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจความไว้วางใจมีความสัมพันธ์กับการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ซ่อนเร้น ซึ่งทั้งความผูกพัน และความไว้วางใจมีความสัมพันธ์กับการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ซ่อนเร้น ทั้ง 2 ปัจจัยสามารถอธิบายความแปรปรวนในการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ซ่อนเร้นได้ร้อยละ 28.8 และจากการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของตัวแปรพบว่า ความผูกพันในเครือข่ายทางสังคมที่ไม่เป็นทางการมีความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ซ่อนเร้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article

References

Adler, P.S., and Kwon, S.W. (2002). Social capital: Prospects for a new concept. The Academy of Management
Review, 27(1), 17-40.

Al-Alawi, A.I., Al-Marzooqi, N.Y., and Mohammed, Y.F.(2007). Organizational culture and knowledge sharing:
critical success factors. Journal of Knowledge Management, 11(2), 22-42.

Bakker, M., Leenders, R., Gabbay, S.M., Kratzer, J., and Van Engelen, J.M.L.(2006). Is trust really social capital?
Knowledge sharing in product development projects. The Learning Organization, 13(6), 594-605.

Boissevain, J.(1974). Friends of friends: Basil Blackwell Oxford.

Chow, W.S. and Chan, L.S. (2008). Social network, social trust and shared goals in organizational knowledge
sharing. Information & Management, 45(7), 458-465.

Cohen, D.J. and Prusak, L.(2001). In good company: How social capital makes organizations work. Ubiquity,
1(42), 3.

Cross, R. and Cummings, J.N. (2004). Tie and network correlates of individual performance in knowledgeintensive
work. Academy of Management Journal, 47(6), 928-937.

Green, M.C. and Brock, T.C. (2005). Organizational membership versus informal interaction: contributions to
skills and perceptions that build social capital. Political Psychology, 26(1), 1-25.

Grootaert, C., Narayan, D., Jones, V.N., and Woolcock, M. (2004). Measuring social capital: an integrated
questionnaire: World Bank Publications.

Hansen, M.T. (1999). The search-transfer problem: The role of weak ties in sharing knowledge across organization
subunits. Administrative Science Quarterly, 82-111.

Hansen, M.T. (2002). Knowledge networks: Explaining effective knowledge sharing in multiunit companies.
Organization Science, 232-248.

Lee, J.N. (2001). The impact of knowledge sharing, organizational capability and partnership quality on IS
outsourcing success. Information & Management, 38(5), 323-335.

Levin, D.Z. and Cross, R. (2004). The strength of weak ties you can trust: The mediating role of trust in effective
knowledge transfer. Management Science, 1477-1490.

Levin, D.Z., Cross, R., and Abrams, L.C. (2002). Why should I trust you? Predictors of interpersonal trust in
a knowledge transfer context. Presented at 2002 Academy of Management Meetings, Denver. CO.
Retrieved October 29, 2007, [Online]. Available: http://www.providersedge.com/docs/km_articles/
Why_Should_I_Trust_You.pdf

Lin, W.B. (2008). The exploration factors of affecting knowledge sharing-The case of Taiwan’s high-tech
industry. Expert Systems with Applications, 35(3), 661-676.

Marouf, L.N. (2007). Social networks and knowledge sharing in organizations: a case study. Journal of
Knowledge Management, 11(6), 110-125.

Mayer, R.C., Davis, J.H., and Schoorman, F.D. (1995). An integrative model of organizational trust. Academy
of management review, 709-734.

Mu, J., Peng, G., and Love, E. (2008). Interfirm networks, social capital, and knowledge flow. Journal of
Knowledge Management, 12(4), 86-100.

Nahapiet, J. and Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage.
Academy of management review, 242-266.

Nonaka, I. (1994b). Knowledge management system. In Knowledge Management: Challenges, Solutions, and
Technologies (abridged ed., pp. 6-7): Pearson Prentice Hall, 2004.

Prusak, L. (2001). Social Capital Investments and Returns. In D. Cohen and L. Prusak (Eds.), In Good Company:
How Social Capital Makes Organizations Work (illustrated ed., pp. 8-11): Harvard Business Press, 2001.

Putnam, R. (1995). Defining Social Capital. In E.L. Lesser (Ed.), Knowledge And Social Capital: Foundations
and Applications (pp. 91-92): Butterworth-Heinemann Limited, 2000.

Reagans, R. and McEvily, B. (2003). Network structure and knowledge transfer: The effects of cohesion and
range. Administrative Science Quarterly, 48(2), 240-267.

Renzl, B. (2006). Trust in management and knowledge sharing: The mediating effects of fear and knowledge
documentation. Omega, 36(2), 206-220.

Smedlund, A. (2008). The knowledge system of a firm: social capital for explicit, tacit and potential knowledge.
Journal of Knowledge Management, 12(1), 63-77

Styhre, A. (2002). The knowledge-intensive company and the economy of sharing: rethinking utility and
knowledge management. Knowledge and Process Management, 9(4), 228-236.

Takeuchi, H. and Nonaka, I. (2004). Knowledge creation and dialectics. Hitosubashi on Knowledge
Management, 1-29.

Tsai, W. (2002). Social structure of” coopetition” within a multiunit organization: Coordination, competition, and
intraorganizational knowledge sharing. Organization Science, 179-190.

Tsai, W. and Ghoshal, S. (1998). Social capital and value creation: The role of intrafirm networks. The Academy
of Management Journal, 41(4), 464-476.

Zmud, R.W. and Lee, J.N. (2005). Behavioral intention formation in knowledge sharing: examining the roles of
extrinsic motivators, social-psychological forces, and organizational climate. Mis Quarterly, 29(1), 87-111.