คุณลักษณะการสอนที่ดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี: มุมมองของอาจารย์และนักศึกษา

Main Article Content

สมจิน เปียโคกสูง
ธรา อั่งสกุล

Abstract

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นอัตลักษณ์ อาทิ การเรียนการสอนแบบไตรภาค ใช้ทรัพยากรทางการศึกษาส่วนกลางร่วมกัน มีห้องเรียนรวมขนาด 30–1,500 ที่นั่ง เป็นต้น การทราบถึงลักษณะการสอนที่ดีที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา รวบรวม และระบุคุณลักษณะการสอนที่ดีที่พึงประสงค์ตามมุมมองของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากกลุ่มตัวอย่าง อาจารย์จำนวน 97 คน และนักศึกษา จำนวน 474 คน โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ และแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เพื่อการระบุและจัดประเภทคุณลักษณะการสอนที่ดีที่พึงประสงค์ ผลการวิจัย พบว่า อาจารย์และนักศึกษา ระบุว่า ทุกหัวข้อคำถามจาก 6 องค์ประกอบ เป็นคุณลักษณะการสอนที่ดีที่พึงประสงค์ในบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันลำดับที่สอง พบว่า แบบจำลององค์ประกอบคุณลักษณะการสอนที่ดี มีค่าไค-สแควร์ (Chi-square) เท่ากับ 27.77 ที่องศาอิสระ31 มีความน่าจะเป็น 0.63 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.98 ค่าความ
สอดคล้องกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีรากกำลังสองเฉลี่ย (SRMR) เท่ากับ 0.019 และค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.000 แสดงว่าแบบจำลองที่ได้นำเสนอมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article

References

กิ่งฟ้า สินธุวงษ์. (2545). ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีสอนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ขอนแก่น. คู่มือพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ณัฐกร สงคราม. (2553). การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ทิศนา แขมมณี. (2546). รูปแบบการเรียนการสอน: ทางเลือกที่หลากหลาย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บุญชม ศรีสะอาด. (2538). วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย เล่ม 2 (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2526). องค์ประกอบของการเรียนการสอน. เอกสารการสอน ชุด วิชาการสอนภาษาไทย หน่วยที่ 1-8 พิมพ์ครั้งที่ 3. นนทบุรี:

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. อ้างถึงใน อาภรณ์ ใจเที่ยง. (2546). หลักการสอน (ฉบับปรับปรุง พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ส่วนแผนงาน. (2552). รายงานประจำปี 2552. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2539). เทคนิคการวัดผลการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก.

ลำพอง บุญช่วย. (2530). การสอนเชิงระบบ. ปทุมธานี: วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์. อ้างถึงใน อาภรณ์ ใจเที่ยง. (2546). หลักการสอน (ฉบับปรับปรุง พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

วิชิต สุรัตน์เรืองชัย และคณะ. (2549). การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน ของคณาจารย์มหาวิทยาลัย

บูรพา. วารสารศึกษาศาสตร์. 17(2). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา

สุทธนู ศรีไสย์. (2549). การสอนระดับอุดมศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 4). ม.ป.ท.

สุพิน บุญชูวงศ์. (2531). หลักการสอน. กรุงเทพฯ: แสวงสุทธิการพิมพ์. อ้างถึงใน อาภรณ์ ใจเที่ยง. (2546). หลักการสอน(ฉบับปรับปรุง พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

สุวิมล ติรกานันท์. (2553). การวิเคราะห์ตัวแปรพหุในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมหวัง พิธิยานุวัฒน์. (2544). บทสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

เสรี ชัดแช้ม. (2547). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน. วารสารวิจัยและวัดผลการศึกษา. 2(1). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.

อาภรณ์ ใจเที่ยง. (2546). หลักการสอน (ฉบับปรับปรุง พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

Al-hebaishi, S. (2010). Characteristics of a good teacher [Online]. Available: http://www.dr-safaa-efl.com/
wp-content/uploads/2010/01/ Char_Good_ Teacher1.doc.

Aregbeyen, O. (2010). Students Perceptions of Effective Teaching and Effective Lecturer Characteristics at the
University of Ibadan, Nigeria. Pakistan Journal of Social Sciences. 7(2): pp. 62-69.

Biostatistics, Johns Hopkins University. (2009). TA Training Day [Online]. Available: http://www. biostat.jhsph. edu/
research/TAtraining/listing.pdf.

College of Agricultural and Life Sciences, University of Florida. (2009). Characteristics of Good Teaching [Online].
Available: http://cals.ufl.edu/faculty_staff/pdfs/ teachingtips/ 2009-10-Characteristics of Good Teaching.pdf.

Dick, W. and Carey, L. (1990). The Systematic Design of Instruction (3rd). Glenview, Illinois, Scott, Foresman.
อ้างถึงใน สุทธนู ศรีไสย์. (2549). การสอนระดับอุดมศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 4). ม.ป.ท.

Eble, K. (1971). The Recognition and Evaluation of Teaching. American Association of University Professors, Salt
Lake City.

Ebro, L. (1977). Instractional Behavior Patterns of Distinguished University Teachers. Ph.D. Dissertation, Ohio
State University.

Gagne, R. M., Briggs, L. J., and Wager, W.W. (1992). Principles of Instructional Design. New York : Holt,
Rinedifficult and Winston. อ้างถึงใน สุทธนู ศรีไสย์. (2549). การสอนระดับอุดมศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 4). ม.ป.ท.

Gurney, P. (2007). Five Factors for Effective Teaching. New Zealand Journal of Teachers’ Work. 4(2): 89-98.

Jahangiri, L., and Mucciolo, T. W. (2008). Characteristics of Effective Classroom Teachers as Identified by Students
and Professionals : A Qualitative Study. Journal of Dental Education. 72(4): 484-493.

Krejcie, R.V. and Morgan D.W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Psycholological
measurement. อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด. (2538). วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย เล่ม 2 (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

Landbeck, R., (1997). What students think about good teaching : An exploratory survey at the university of the
south pacific. Paper presented at the Higher Educational Research and Development Society of Australasia
(HERDSA) Annual Conference held in Adelaide, Australia, 8-11 July 1997: 17-30.

Lewis, K. and et al., (1982). The Large Class Analysis Project. Austin, TX : University of Texas at Austion.

Sheffield, E., (1974). Teaching in the Universities—No One Way. Montreal: Mc Gill-Queen’s University Press.

Smith, R. (1980). A checklist for good teaching. Montreal, Quebec, Canada: Teaching and Learning Centre,
Concordia University.

STOW ON THE WOLD PRIMARY SCHOOL (2005). Characteristics of Effective teaching and learning checklist
[Online]. Available: http://www.stow-on-the-wold.gloucs.sch.uk/Policies/thepolicies/characteristicsofeffectiveteaching learning.pdf.

Thompson, S., Greer, G. J., and Greer, B. B., (2004). Highly Qualified for Successful Teaching : Characteristics
Every Teacher Should Possess [Online]. Available: http://www.usca.edu/ essays/vol102004/thompson.pdf .